C O U 11 A N T. Ao. 1805. No. 15. ALKMAARSCHE Van Maandag den 15 April. R S E A N D. Petersburg den 1 den April. Uit Duitschland hccft men berigt, dat de Aarts- Kerfdier en andere Duitfche Vorsten den Keizer der Franfcben als Koning van Iialién erkend heeften dat de tyding dier verheffing te Berlyn met de grootfte vreugde ontvangen was. Eindelyk hebben de Joden in Rusland ook eene Burgerlyke Exiftentie en aanzienlyke voorrechten verkregen, by eene KeizerlykeUkafe, waarvan de wezenlyke inhoud het volgende is Alle Joodfche Kinderen mogen en moetenzonder eenige onderfcheiding van andere kinderen, in alle VolkslcholenGymnafien en LJniverfiteiten aingenomen en onderwezen worden. Zy zullen ook tot de Peterburgfcho Academie der Wetenfchappen worden toegelaten en er een rangnaarmate van hunne bekwaamhedenverkrygen. Indien de Joden echter niet verkie zen hier van gebruik te maken zo zullen er, voor hunne rekeningafzon- derlyke Scholen voor de Joodlche Kinderen worden ingerichtdoe 1 in allen gevalle moeren zy onderwezen worden in de RusfifchePoolfche en Hoog- duitfche Talen De Joden die tot Magiftraatsleden worden verkozen zul len in de Poolfche Gouvernementen naar de nationale dragt gekleed zyn doch in de Rusü'cbe Provintien Duitfche Klederen dragen; evenwel kan niemand t >t die waardigheid komenten zy hy een der bovengenoemde ta len weet te lezen en te fchvyven. De Joden worden verdeeld in vier clasfen Akkerlieden, Fabrikanten of HandwerkersKoopli .den en üurgery. Aan de twee eerde clasfen worden gro^te voordelen toegedaan en hen vryheid gegeven om in onderfcheiden Provinciën onbebouwde landen aantekopenof zo zy onbemiddeld zyn zal men hen landeryën van de Kroon geven waar voor zy in v^f Jaren niets be hoeven optebrengen. Niemand van hun wordt gedwongen om naar de aan gewezene Provinciën te vertrekken doch diezulks vrywillig verkiezen zyn voor tien Jaren van alle fenattingen vrygefleld en er zal hun het benodigds geld worden voorgerchotenom hunne zaken te beginnen; hetwelk ook p'aats zal hebben by de Fabrikanten die, even als de Rusfifche Onderda nen overal Fabrieken van allerlei aart mogen aanleggen. Indien zy geen goed b (taan vinden in de Provinciën, werwaardszy zich begeven, zal de Minister der Binnenlandfcbe Zaken, op aanfehryving der Regering van zo danige Provinciedaarin voorzien voor het overige wordt aan de Kooplie den allen handel, die overeenkomfiig met de wetten is, zo binnen- a!s bui- ten-lands, toegefiaan. Om in Rusland toegelaten te worden moeten de vreemde Joden ergens in een zekeren beroeps of levensfiand zyn geweest; zy genieten gelyke voor rechten en de befcherming der wet met alle de Rusfifche Onderdanen s ea

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1