C O U R A N T. A L K M A A R S C II E Ao. 1S05. No. 1 Van Maandag den 22 April. R s L A N DT- Petersburg den Sften April. Het gerucht heeft zig hier algemeen verfpretd, dat de Heer A/ovq/?/fz<#ipoedigeencreis naar Paryszal on dernemen met eene gewigcigc zending. De Kusfifche Heer die eene zending naar Londen gehad heeftvan waar hy onlangs alhier is teruggekomen voert denzelfdejn naam, indien hy ook dezelfde perfoon is, dan fchynt de opeenvolging van dezatwee zendingen een gunstig voorteken voor eene gehele verzoening tusfehen Erankryken Rusland te zyn ja misfehien zelfs van den Vrede met Engeland. De Heer Alexander, die, in den laast verlopen herfstmet een luchtbal tot eene buitengemene hoogte geklommen isen zich door een middel van eenen val fcherm heeft doen nederkomenzal met de Ambasfude naar China vertrekken en aldaar eene luchtvaart doen. DENEMARKEN. K o p i> en h a g r N den ioden April. Dezer dagen overleed de geleerde Juflitieraad en Generalen Conduéteur Hammerin Noorwegen; hebbende tot zyne univerfde erfgenaam benoemd de Noorweegfche Maatfchappy van Kuriften en Wetenfchappen, w er bezittingen daardoor zyn vermeerderd met een kapitaal van omtrent twintigduizend Ryksdaalders en eene kostbare verzameling van Boeken Manufcripten en Naturalia- Deinteresfen van dit kapitaal zullen met uitzondering van een derde gedeelte, bedeed wor den tot volmaking der Natuurlvke Historie van Noorwegen. DUITSCHLAND. Berlyn den i+den April. Onder de Paarden van onze Kavallery regi menten heerscht thans eene ernstige ziekte, welke fommigen menen dat befmetlyk zou zyndit is echter niet waar bevonden en de ziekte fchynt ver oorzaakt te zyn door nat geworden en verflikt Hooihetwelk men hun tot voeder heeft gegeven. FRANKRYK Boor DEAUx den I3den April. Onlangs is hier een kuipermet name Audineau, en twee kerkelyke perfonen gearresteerd als verdacht, datzy misbruik maakten van 's Volks ligrgelovigheiddoor zig voor Duivelsbe- zweerders uittcgeven, waarvan zy ook overtuigd zyn. Audineau maakfe dengenen, die by hem kwamenwys, dat negen beenderen tezamen het bekkeneel eener kat uitmakende de wonderkracht bezaten datmendoor ieder derzelven een onderfcheiden Demon kon oproepen. Zyn voorfchrifc was, dat men al die beenderen, een vooreen, over zyn hoofd achter zig' gooijen moest: en als men het Syinpatlntisch been van den aangeroepenen Duivel dus wegfmeetdan vertoonde hy zig terftond in een fpiegelwaar voor men zitten moest, terwyl men de bewerking deed; maar als menzig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1