COURANT. ALKMAARSCHE Ao. 1805. No. 17. Van Maandag den 29 April. BARBARY EN. Algiers den iften April. Een Zweedsch Schip komende van Stok- holm, heefrdeJaarlykfchegefchcnken aanonzen Dey gebragt. De zelve heef: aan den Amerikaanfchen Agen: gevraagd om een Schip van Linie, en niettegenflaande deze hem heeft tragten te beduiden dat de Staten ge ne Liniefchepen had Jen blyft hy echter in zyn eisch volharden ook heeft hy order gegeven on: alle de vreemdelingen uit hoofde van het gebrek van Levensmiddelen, uit de stad te jagen. Er zyn twee Algerynfche Fregatten in Zee gelopen, waarfchynlykom in de Straat van Gibraltar te gaan kruisfen. S P A N J E N. Madrid den 7den April. In den lanften Spaanfchen Oorlog werd een Engelfche Zee Kadee door de Spanjaarden gevangen genomen en naar Peru gebragt. Hier nam eene Spaanfche Dame van hoogen rang hem in hare be» fcherming zo dat hy in zyne Krygsgevangenfchap zeer vergenoegde dagen fleet. Deze Kader diende als Officier by de Expeditie tegen de Spaanfche Geldfchepen in Oft )ber des vorigenjaars en kreeg last, om metzyne man- fchapeen veröverd Fregat in bezit te nemen. Tot zyne uiterfte verbazing vond hyzynebefchermfter met alle hare fchatten aan boord van hetzelve. Hy maakte dit aan zyne Kamerade bekend, en cerftond beiloten Officieren zo wel als gemenen om het eigendom dier Dame niet aan te tasten. Haar gehele gouden Tafelservies met alle hare Juwelen werden haar terugge geven, en nu leeft zy, onder de befcherming des Officiers, wien zyzig eens zo edelmoedig aannam als eene Vorstin te Londen. Zyt fleeds edelmoedig, ook uit belang zelfs: gy weetniet, waarinhec loon uwer edelmoedige dagen wacht. F R A N K R Y K. Parys den suften April. De Prins, Groot-Admiraal van Frankryk, is op Paaschdag geweest in de Kerk van onze Lieve VrouwvanLorette, inde Voorftad van Moutmaitre, alwaar hy met veel ftaatfio liet Heilige Brood heeft uitgegevenwordende door Mevrouw de B.auharnois aangebodendie ook de Offerhanden inzameldewelken vervolgens zyn gedaan. Den aden April is de komst van den Keizer der Franfcnen tot den Koning- lyken troon van Italië, met groote ceremonieaan den volke afgekondigd. Deze plegtigheid begon met het loTen der kanonnenby het aanbreken van den dag, en eindigde met eene zeer p-agrige illuminatie. BATAAFSCHE REPUBLIEK. V lïssingen den iSden April, De Bataaffche Vice-Admiraal JW. de lVinterdoor den Franfchen Keizer tot Lid van het Legioen van Eer be-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1