C O U R A N T. Ao. 1805. No. 18. ALKMAARSCHE Van Maandag den 6 Mey. R O T - B R 1 T T A. N N~1 E N 10 n n e n den 3o(ten April. Zeker Brouwer alhierheeft eenen Ketel j voor zyne Brouwery laten maken van 96 voeten diameter of in door- fnedeen 34voeten hoog. 'Om dezen monftreufen Ketel in tewydenheefc hy alle zyne Confraters op een middagmaal genodigden dezclven in gemel de Ketel onthaald ten getale van 769de Tafels waren amphitheaters gewy- ze gefteld, op dezelven waren 2 (tukken Osfenvleesch elk van 84 pond; 9 dozyn gebraden Endvogels; 11 dozyn Hoenders; 5 dozyn vette Ganzen 22 Ósfentongen17 Hammen, 186 dozyn flesfchen Wyn van onderschei dene foort; 12 Oxhoofden best Bier en Porter: in het onderite van den Ke tel waren de bedienden gezetenten getalle van 304hunne Tafel behoefde voor die hunner meesters niet onder te doen na den maaltyd fprakde Brou- wér eene uitgebreide lofrede uit, ter eere van het Bier en van zyne goede uitwerking, bedankce vervolgens de Gasten en gaf hun verlof om naar hui$ te gaan. in Somerfet-shirete Otar in de Parochy van Montague leeft thans het huis gezin eens hoevenaarsEdlingeheten in het welk vader en moederte faam i8d jaren oud zyn zoon en dochter te faam 140, een blinde hond 23, een grysgewordenraaföo, en een paard 35 jaar. Zo dat de gezamentlyke ou derdom dezer zeven fchcpzelen is 446 jaren. DUITSCHLAND. Duisburg den iftenMey. De Werluuiglyke Wind-Harmonica door den Heer Alex, Böhme alhier, met buitengewone kunst vervaardigd trekt alle Liefhebbers der Muziek totzig. Een blaasbalk bewerkt den toon der glazen klokken op eene aangename wyzeen houd dien beftendig aan. Op het daaraan vastgehechte klavierkan men alle (tukkennaar welgevallen (pelen- De toon is zacht en fpreekt be(tendig aan zelfs by de zachlte druk' kmg der vingeren, gelyk in langdurige Tremulanten. De klokken zo min als het dryfwerk veroorzaken het minste gedruisch. Een zeer zacht Fluit- Accompagnement is met de Harmonica verbonden. De daarby zynde van zeiven fpelende Cylinders zyn 4 voeten lang en fpelen uitgezochte (tukken van Mozart en andere beroemde Componisten. F R A N K R Y IC. Lyon den 2S(ten April, De Heer R/golet, entrepreneur der bruggen en wegen alhier, heefteen buis vervaardigd waarmede hy tot op den bodem van een rivier kan zienzelfs tot den minsten fpykerkop toecn zal dezelve nu zo inrichten dat men daarin zal kunnen nederdalen en zes voeten in de rondte zien, zynde hy op dat denkbeeld gekomendoordien hy niet konde ontdekken een gebrekhetwelk aan een der bruggen van de Ssone wasen waaromtrent hem de Duikers geene behoorlyke inlichting konde geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1