C O U R A N T. Ao. 1S05 A L No. 19. K M A A R S C H E Van Maandag den 13 Mey. Li .i T A A F S C 11 E REPUBLIEK. DenBosch9 Mey. In de nabuurfchap dezer (lad ziet men thans een dier niet geheel ongewone doch zeldzame voorbeelden van fnelle ont wikkeling des ligclnams by een nu vierjarig kind. VeiTcheidene ooggetui gen, en onder andere onze bekwame Stads Doéier J. B Goyartsbevesti gen deze byzonderheidomtrent welke 't navolgend bericht het licht ziet „Het dorp 1/uchtop een half uur af Hand van deze ftadlevert thans een zonderling en wonderbaar fchouwfpel op in het vierjarig Zoontje van zekeren Schoenmaker van Dongen,aldaar woonachtigwiens vrouw, met hetzelveden dden Maart 1S01van haarnegende kind beviel. Dit kind had reedsby det zelfs geboortede groote als een gewoon kind van 4 of 5 maan den. Toen de jongen 7-j maand oud was, liep by reeds de gehele buurt door, zonder dat men naar hem behoefde om te zien. Twee jaren bereikt hebbende, zag men hem al met een gewonen Kruiwagen onder kinderen het gehele dorp doorkruyen. Tegenswoordig heeft hy de lengte van 3 voet 11 duim. Min fpierig dan grofbenigzynde, beflaan de armen aan de hand gelyk de benen aan den voet, den omtrek van 3I duim 5 de laasten aan de kuit 11 du'm. In zyn laafte of 4jaar is hy 7j'du m in langte toegenomen. Dan waar de Natuur by dezen jongen Reus nog wel het verste van den gewonen weg is afgewekenis dat aan hem alle tekenen van Huwbaarheid zich verto nen en men aan zyn kin de baard reeds befpeut tvolgens veler zeggen zou hy reeds blyken getoond hebben van opkomende minncdrifcin het telkens agter aanlopen van een Dienstmeisje uit de buurt. Zyn ligchaam is welge maakt; het hoofd is wat groot, doch niet buitengewoon; gelyk ook de mond en tanden niet boven zynejaren zyn. Zyn gelaat is niet zeer bevallig en duidt weinig fchranderheid aan; zelfs houdt men hem voor een ruuw, narrig en eigenzinnig gekje. Hydraagd blond hoofd hair met blaauwe ogep die diep in het hoofd liaan. Hy is ongemeen gulzig in het eetenen kiest onnozel kinder fpeelgoed verre boven kostbare gefchenken. Aandenver- fnelden groey des Ligchaamszyn ook zyne kragten geüvenredigd. Hy draagt reeds met gemak een halve zak Rogge, en rydtop een kruiwagen een vol wasfen mensch van 150 pond rond. Aangaande de echtheid van's kinds ouderdom is geen twyffel, wyl die aan hec gehele dorp bekend is; boven dien hebben zich de Oudersdaaromtrent, voorzien van een uictrekzel uit het Doopboek hunner Kerke, en eene fchriftelyke verklaring van bet-Ge meente Reftuur. Men verzekert, dat de Vader het voornemen heeftom met dit Kind de Republiek door te reizen en het in de voornaamfte Steden voor geld te laten zien, ten einde daar mede eenig fortuin te maken. De moeder van dit buitengewone kind verloste voor eenige weken van haar 10de kind. Aan dit en de overige kinderen van het huisgezin, befpeartmen, evea ais aan de ouders, niets byzonders, A-/0.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1