C O U R A N T. Ao. xSoj. No. 20. ALKMAARSCHE Van Maandag den 20 Mey. S P A "TP J ÏL C^adix den aoften Mey. Onze vrees voor eencn hongersnood is ver- dwenen. Van alle kanten komen 'er ladingen koorn aan, en heus reeds 50 per Cent gedaald. De Franfcbe Papieren zyn opgevuld met ecne zeer droevige gebeurtenis dezer dagen re Lafère, een Stad aan de RivierdeOife gelegen tusfchen St Quintin en Noyonvoorgevallen en hierin beltaande Madame y'e dé, welke te Laféreeen Kostfchool voor jonge Jufvrouwen had, was verzogt om met hare kostkinderen te lieantuseen half uur van die Stad gelegen, een Feest bytewonen en de Heer Peller, een Officier van de Artillery wiens dochter mede onder het getal der 23 jonge Jufvrou wen was, bood het gezelfchap aan om het in een jagtaan het Arfenaal be- hoorendeterug te voerenMadame 1'edémet zeer veel moeite en ook op aandrang der meisjes, daarin toegeflemd hebbende, flapte men in het vaartuig en de paardenwelken het tegen den flroom moesten ophalenaan gezet zynde, brak de lyn en het Jagt dreef met zo veel geweld tegen een paal, dat het met allen die er op waren in eers te gronde ging: Ëenyder vloog te hulp, doch met zo weinig geluk, dat er alleen vier jufvrouwen eene opzienlteren een pontonnier zyn gered, terwyl al de overigenwaar onder twee fchipperseen knegt van den Heerr Peliier en hy zelve verdron ken zyn a de laatfle echter na zyn dochter gered te hebben en in het doen van pogingen om de andere flagtöffers van zyne onfchuldigedaad te helpen. Dingsdag morgen werden de reeds opgevischfe lyken ter aarde bezorgd: Vyftien kisten, met bloemen en kroonen vercierd, vergezeld door jonge meisjes, in het witgekleed en met fluijers omhangen gingen voor en wer- 8evo'gd door andere meisjes, welke, gelyk alle overige en zelfs de officieren van hetguarnifoentranen ftortenBezig zynde met het begra ven, hoorde men een verfchrikkelyke gil en dit was van eene Moeder, wel ke twintig mylen ver was gekomenom nog éénmaal hare Dochter inde ar men te drukken en zelfs de laatlle pligt aan haar te vervullen: Deze wan hopende Vrouwflorte op de kist neder, wilde dat men dezelve zoude ope nen of haar her leven benemen en getroffen door hare fm'ïkingen', werd de kist weder open gemaakt en zy zag nog eens haar kind, hetwelk zelfs door den uood nog al het fchoon niet verloren had Op deze treffende vertoning volgde de flatige begraving van de drie Mili tairen, welken de flagtöffers geworden wéren van hun y ver, omdeongc- lukkigen te redden. bataafsche republiek, Dfn Haag t^Mey. De Leden die de vergadering van Ilun Hoog Ma- gendeuuitmaken, zyn de volgende:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1