ÏÏTn Hef SSt» i -ri I«:v£rbe'c- it ,,a w r, T vmRhementcdRhemershuizeneflH W. van Aylva ^SAKGH®^Ho^M^<leH^j.Co^n». heden ingevolge het vooi a bepaald e n»iuaan kondigdd.,or 24 Canon- g^JghSo&t daartoe ,n de Koekamp geplaasthetwelk ten 9 en 12 uuren met ia SchotsxceUent i e de n Heere Raadpenfiönariszigmct h 0 0 g&t desze 1 fsge v olg va tl pge wagtt! wterdd- o or derf Gein e- plaat de zig op de Prefi,dwalem Stoel daar"gen over. De Alge- beide kanten, e.nde'Led Zogenden ter Vergaderzaal binnen mShSeebCbeentadeS iSdw dïuïe?^ handS van den Raadjenfiflnari. de by geleid hebbenae, ïeiucu f - verkozen daarop met unamme Se Staatsregehng 1^Xld'enwaarna de Raad- penfiönaris verlïlaarde^ de Vergadering Hen floog Mogende, te zy„ geconitituetrd. mnftimr'Aieele belofte in handen van den Prefi» De R»>dpc"Mw,V de(de°d «ne treffende Aan- ?em,yani?;r n noOKMdezelvf onder anderen verklaarde, datdebeginfe- fpraak waarin aoog-iu nonrpireM waren, het maken van een einde aan de onztkei neaen b aankleeven van een vast Systema ren der Financien en h- 'ue,eren der Financiën zoude niet LngeïaSr.crbin.enitren, noch door eefchieden door het ven welke Landontruimmgen te iec tfchryven weeg brengen, maar wei aour 1hgC invoeren van Algemeene Huur, het daarftc1len van hezuinigm^nsfd f tenen in debnderfchei- belastingen, naar de rel Aanfpraak geëindigd zynde, verliet ae ^deVcrg, derzaalen keerde naar het Ouee Hof teruö. maart vacant verklaard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 2