Christoffel Stalenberg55 jaar, AnthonieZoontje van A. Opdam, 12 weken. Jan, Zoontje van Johannes Pe\fers 10 jaar. 5 I KS-PROC LA MATTE, gedaan binnen ALKMAAR T> rif bondag den iqden Mty 1805. T W E E D E G E B O D Maarten Witfemlmg Jongman, geboren op 't SibrandeHuÉ in Vriesland en woonachtig te Buikfloor, en Etie jont?kees lonee PW-hVd aan de Helder, en alhier woónacht/g 1 Uochter, geboren D E R e GEB O D Hermams Helling Jongman, en CatJnrina Siekman, Jon-e Dochter beiden alhier geboren en wnnnarhri» 3 J J uochter Cornells Zeeuwgjl*£Overledenen. Grietje van 't Hof, Wed: van .7 ?4i jaar. Slagter29 jaar. Jan Roelofsde Vries, Zoon van Jan de Vries, 19 jaar. JohannaDochtertje van Jan Hee- Styntje Meeles, 68 iaar dag den juny e^komS, dïïoSST' Sïg" Jein, op het Princenhof, Woensdag densden zafheïïlvïr~ 9 uren vaceeren rot het afnemen d&er^Examens sS 0R1 zers, die pligtshalven alsdan moeten komen: en Donderdm- nAt'"Uy" uren, tot het afnemen der Examens van dezulken dip veria 9 om naar een volledig Getuigfchrift te dingen Itp'mn ver!^gen mogtcn aan hunne verpligting van ih n ,v g def wordcn '"™nerd meer Getuigfchriften van goed' zedelvk Vedno °!f rlcf,lng een 0f lyk, vooraf te vervoegen bv den tin! nn8'- mondeling of fchrifte- ingevolge A,,5 der vSS&JS amens. ageer de Publicatie van 29 July 1803 afRggen der Ex- den 25ften Mey i8o<; des mormn-hrn PiI Tolhuis, op Ziturdag binnen de Stad "Alkmaar; zynde inmiddels heT°b 1M? Raadhuis dagelyks te zien op hetSthds Erf hinnln S k" 7™ aanbeReding bovengemelde Tolhuisterwvl een ic 'er nader0^n°7 -St''d C" ln hcc zulks by den Timmerbaas op het voorfchreven Sr" c(g?cndü* Op Donderdag den 2^ften Mev TVn- m 1 -^ds - Lif Kan bekomen, men te Alkmaar op herbuiten L .ïmd Mi^^f^ üm 12 uureQ' Houten aldaar, Publiecque Vukonin- homién gdcgen in dcn party Orange Bomen, zynde 18 Stuks vinS Va" CC? Cxtra fcho°ne der zyn 10 van 6 en 7 voeten I £e P 5'f t 9 v°eten hooR. waar on- men mede van 8 en 9 voeten hl» 11 p t;üg gVOute Laurier Bo mede „og ,wve extra UZl jSè ci dJ^S75C^ a,s r IC aamen twee dito crocne LnV Jeugdige Gourbon te Aloe ame. dier zelfde tyd aldaa? een annVif ni 4n 5 vocra,s *al er nog ter koop geprtefenteerd worden yke Ra"Y van Pet- en By geWasJen tc Menadvertte.d te j„ h„„u k„S) dn «t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 3