.SJ&n&s H'SlSSS fenggpMbM» i i ra.lpr Hendrik Cloeck heef: overgenomenen ken van desfelvs behuwd vader Hmfl t der BurRery te mogen hoopt onder •'"■S""» e bldlêning, en verzoekt een ieders prnK, wMnt'aBter°de Vismarkt in gistraderen hebben of vcrfcholJgd Alle de geenen dlc j berustende mogtcn hebben, toebe- zyn, of eenige 8oede^ nu wvlen Maria Sladood, ne<Jn de horende aan t:enJ,°ed „ewoond hebbende binnen Alkmaar, en in d van wvlen Hk er' K „dleve daarvan opgave of betalinge tedo.n, Stede Bem^k ov^ eden. g üeverwyk woonachtig, aan Hermanus .Buiten wvlen Grietje van Voorst, V Die iets te vord^en hee hebbende ifl hct Koffyhuis aan laast weduwe Rutger Sir"U; g elieve. daarvan opgave te doeö voor de Nieuwe bloot te Aikroaaig Notaris ae Lange te Alkmaar ultimo luny i 05, ten Co®^°1nrL Set Kemelde Koffyhuis uit dc hand voornt:Iemand genegen zyndehet gemeinformauc. te kopen, adtesfere z'g ten v00rf5^ en volgende dagen, 's morgens om Dn Dinesdaa den aBilen Mey iS o vaH a]derhande Huis tien uuren zal 'men koelhuis deln'een itaand HorologieKabinetten, Kas- B a A n en Inboedelbeftaan yrouwe Kleederen, en wat er ver- un Gladde TafelsLinnen en ItoUen, dag8 v0or de verkoopdag der' gepraefenteerd zal tV uuS '-otï een ieder te zien ten huize nademiddag van twee co een Huis en Erve, voor- van G. G Drefing. - Uit de. nan me en plezierige Iuin, zien van veele gemakken, en een zeer aair Die icts te p xten- te bevragen ^'aSj."h. G. D re sing, of de decren heeft van, ot verienuiu ji komen ontfanger ot bc Wed: J- H P 1. u im E R 8el Je 6de" JuDy 1805, ten Huize van talin-e te doen voor of mietlykop den °°w00Jn deze Stad gaat verlaten. den ondergetekende aUo A««U« ma "f G. O. D k 1 H O. rnt Curator in voorfz: hoede jraaslcoper agter de Vismarkt, is te U ChieUtC By Ger bekomen bv den Chirurgyn P. Me^\..r piesie h 14 EU1V- verkogt- mogende Chirurgyn P- Meyer in de ftuiv. verkogt. ie te eervven) mede by ne t halve 1 J bekomenLoten sin pv I. Hogeland er laag b te waarvan dei JleChsfe drn sde ConditiënGratis.Een Huurlot fVdcnVden A begin. trekkem. (Condl a' 4 ftuiv.een KooplotÉt 8 ito Noromers en de 1 zyn Ltv - l^eze Loteryé beftaat ui ^n_Moo,_et£- ;ls ééni IUL vÏoXsTérck, in de Achteidam. «nr'll »n kol'AtmPn J 3_ nnrtl V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 4