C O u R A N T. A L K M A A R S C H E Ao. 1805. No. 21. Van Maandag den 27 Mey. K N O O R DA0n^er^everfcheidene nuttige inrig- Nieuwjork den l5dei\^Vaareefteldtelt men er drie, waarin het tingen m d.cnU fi/t emlle is eene Soc.eteit van Landbouw, algemeen byzondcr belang (telt. Mec ee Gouvernement op- te Washingtononder de bYz0"d^e/i s ten een verlicht Landbouwkundi- gerigt. Ue ljrerid.ntderveree g Raadsh;erenenGedeputeerden by het ge; de hoofden van t tieltuur, heftuur het getal en de op- Congres zynh-er leden van. lommcivk Kapitaal byzonderlyk in volgmg van hare lede,n» h®ar „«bepaald door een Patent, gSS? Ssoc'S»! e^ol «ek cofps maakt dezelve vaa „ara ge- DT'"eSl™gTbe«»t in co kruidkundige ruin binnen den omtrek dezer Stad. r.ennr kunsten. Aan den Heer |)e derde inrigting is een1 Akademie j k pranfche Bof, ismen Living jlon on .-.en wyzen Minister aan het KeizeuyK ran het eerlte denkbeeld tot zulk eeneoprigungverfchul^g^ p N_ G R O O 1 - L» R 1 bubennewone werkzaamheid, Londen den aolten M^y Aangaan erven Glyft heerfchen welke nog by voortduring op ue b ran 1 h'£„emeldc Ryken deszelfs verneemt men door berigten van daar dat in nei g y J Ljnic.bcpe- onderhorigheden, thans tengelyke 'J kleinere vaartuigen. Ten pen op itapel liaan, behalven de b..egaite:n en kleiner wyh,ö. onzent heerscht op ditoogenblik wel e J t£ts>aren Zeelieden te ben zelfs hec voordeel van onze Schep 1 P t-, dat deyver onzer vy- kunnen bemannen, maar men ziet me et. w'|dèzelveby ons gedeelte- anden het gevolg is van een vast lystematei wyiaezeiv cuy 5 fynk voortgeiagt rchvnt door het gevoel van °ojenbhkke zekere y Vtrfchrikkel'yk en doch om te Lagcbenon5eJ°fW™*^™r, had in eer.e avond kwam er urm mand.e reeds eeneo S^d^kntpwe^,^ herberg, en zette er nog zo veel op, da y y_ terwv| hy in ilaap ge- laat (la.in dan bereiken kon. De waard7 Maar hoe verfchrikte vallen was, voor den haard zittenerigtnp1 a - met Hechts een hy, toen Ity, des morgens op ttaande, den g dronkeneer been zag zitten hepen; terwyl hecregter been, Hykanzyne iets van gemerkt had, hem tor aan de knie verDaTt^da^lwt^bce^— van hom was berftendedeonitelde waard nu uit 'DTe/rteg/aetfr'keft eene vrouw die zig ^derc verlêheidcne jaren^uitgaf dat zy wondei werkendoch Hechts aan gelov igeu kt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1