ale'maarsche COURANT. jsasp?—f-V fo^^ï=srssr^-'sreoDSCt,0UWieius' z,n' Uo ïelJCD "ia° liee"ïkm°" No. 22. Van Maandag den 3 3uny- I A D. i \/r0Tr Men kan thans de volgende byzonder- ■p* etersbö RC den iaden M y. asfade opgeven. Dezelve beltaac P heden der naar China beftemde A 'een aamal andere perfonen van uit niet minder dan 239 Per,°n®Jj f hcldene hoedanigheden behoren telt diftinéliewelke tot dezelvemonde dcn ^waruermee,ter Ge- men ook den I leer van ^«"^^SJSrirfchryverenz. -Dit Ge neraal van dien naamm qua aebruikt op elke ftation 500 Paarden, zantfehap reist m eIneAfdedingen ^e^g [)c cc,.fte afdehng begeeft zLg De algemene verzam p het einde van Juny. V an de laat (te de Hoofdftad van Cbwa afteleggen. A R K E N. D rÏÏden roden Mey. Een onzer onlangs teruggekeerde K O P1' E n H a G F- n den J9aen y. had der n00dzakelykheid Oost-Indien vaarders heeftmlddd Van afleiders op de van het nog met alge Fifs7eize is dit fchip getroffen door den blixem Madrid in f-Vdicn"''^ Sptandc]aan da enigd met die der tranfehen, tr-mail vaD St. Georgetusfehen hetzelve zuidzyde van tngelandenm J" QCSten„een dag gaat er voorbyof wy en Triand, zo veel in hen mdelvke fchepenzo in onze als bekomen tydingvan het °Pbr.^° ifchïn onophoudelvk de kleine Oorlog in b'ranfche Havens zod/^n^nröde„eralöm Kanonneer Chaloupen ge- aangedaan wordr. Intusfchen worden e>»'h°®o he. fcom by het aan- bouwd, waarbymen, OT} '(juraitar te verhinderen. Alleftan- ftaande jaargetyde proviandering n de fche vlag aan. is een allerfchoonften Oogst te verwagten. L A N D w RNRden Idften M=y. Dl gtwiguj. v«..d.«»8A toS Kard inbetkrypwezendo"S"! min «O. «**1 ï"uTS.Tr'V,s.!cïilK welk' dienen im.ee deels te, ve,Uetm3 v» de» ters, wiergezamentlyke ouderdom 137 jaren ocd g

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1