COUR A N T. alkmaarsche Ao. 1805. 23* Van Maandag den 10 Juny. K U S L A N D. Mpu Hen I den dezer is ereeD Courier naar P F'Km}chatkauf r<izoriLu welke aan den Kapitein van KruJenJlem die E eSS^rondföm de Wereld commandeerthet teken der ede Clasfe van de Orden van St. Anna overbrengten aan den kamerheer Refanma, eene met den CyfFer des Keizers met brillance vercierdeTabatiere, tot^e- wvs van Zvner Majefteit Allerhoogfte vergenoegen en tevredenheid omtrent de gemelde Expeditie. Uit de haven van Peter. I aulus zullen, m den loop van dezen Zomer, onderfcheiden Schepen uitlopen naar Kodjokde Hoofd en Stapelplaats van onze Amerikaanfche Compagnie, alwaar zig thans ook de twee Schepen Nadesch en Newade gemelde Expeditie van den kapitein van Kru/enfietn uitmakende, moeten bevinden, enwerwaardsmendezcl- Den 1end i»een derryle. particulieren van Europaeene zeer prachtige en deftige fetewelke d a r de K digheid van den Keizer en der gehele Keizerlyke Famielhete meerderen luister bekwam. Deze fête heeft 60 000 Roebels gekost. Eergisteren had de gewone jaarlykfche wandelingm oe Tuin van Catha- r;na plaats. Met verrukkelyklte weder begunftigde het vergenoegen d r Deelnemers aan dezelve. Eene menigte der rykfte Equipagien welken eikanderen in de regel matigde orde volgden en waaraan de fmaak de. eige- naars z^g op de verfchillendfte wyze kenfehetfte leverde een voorbeeld op ïan de pragt die in dit opzigt alhier heerscht. De Keizer en Hoogstdes- 7elfsBroeder de GrootvorstConjlantyn lieten er zig insgelyks te paard v.nden met een groot °evolg. De Keizerin EUfabetbde keizerin Domnere de Groot- Vorstinnen en de beiden jonge Groot- Vorsten reden in zeer prachtige eqDel£vénb0uw by Reval zal 4 Mill. Roebels kosten, en zy is voor 30 Oorlog- Schepen berekend. Men is reeds bezig met zig de bouwftoften daar toe aan te fchaffen. Ook is er eene Water Communicatie voorgetogen, die doo'middel van de Embach en het Meer Wirzjerwe eene onmiddelbare ver- S van het Peipus Meer en de Baltifche Zee by Permu ten oogmerk heeft De corden aan het Peipus Meer, waar byzonder veel vlas groeit, kunnen daar door zeer gemakkelyk hunneiProduften naar Permu vervoeren. DUlTSCHLAiN D. H A m r n R g oen iften Jnny. Van Stokhilm fchryft men dat onoer an dere benoemingen Zvne Zweedfche Majefteit den Heer r he«eft aan. gefteld tot deszelfs Handel-Agentte Duinkerken hetgeen uit hoofde van den ftaat van verkoeling welke tuslchen Fran .ryk cn Zweden plaat» heeftnog al opmerkenswaardig is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1