COURANT. alkmaarsche Ao. 1805. ^T°* 2 4" Van Maandag den 17 JunY- P R T GA L. Lissabon den ao Mey. Hoedanig ons Gouvernement (leeds indagug is aan de belangen van alle de gedeeltens dezes Koningryksblykton- SoïdeïdaKn "m de pfoïincie «n by°a°dien de voor- vermenievuldiede en de vervoer van goederen daardoor gemaklyker wor- dende derzei ver Ingezetenen het volle genot mogen heboenvan den vooi_ fnoed welken de ligging aan de hand geeft; - een Direfteur wordt be- In»md Telasr niet flleenlyk met de infpeöie der werken van de gragten die" met de Rivier Lima zullen corresponderen maar ook van de overigen welken nodig bevonden zullen worden in de naburige landeryén te worden ge-raven, mitsgaders over de diensvolgens aanteleggen wegen en het be planten van derzelvcr boorden met bomen. n n1 N E M A R R R K O P p e n ha g e n den iften Juny Gelyk reeds by verfcheiden der in de Ilerto-dommen zibevindende fcholen de bezoldingen der onderwyztrs ver bet er d zvn ge vv or den zo heeft Z. Maj ook onlan -s aan de fchool te Eu. fum en K a p 1 ta a I gefchonken van e.000Rth. uiit de ten a ge, gele- iateerde gelden van den overleden Geheimraad Karstens, in óleeiwyn, om uit de renten daarvan debezolding van den Reftor tevehogen. De groote Koninglyke Bibliotheek alhier beziethanivcrfrteide^Joto Banden, die eigenhandig gefchrevene waarnemingen van den beroemden Sterrekundigen Tycb^rabéUrantlnburg, bevatten^ j L O n d e n den 6den Jun v- Tusfchen het Noord- Americaansch Gouver- ncment en onzen Minister by hetzelve wordt thans^een ^erwerp behan deld hetwelk van gewigt voor de Zeevaart van beide Staten front'moSY™'doecB„c eendere zyde Banfchelyk van elk; Van onzen kant, namelyk, wordtftaandergehoudendat :teBntf£ f pen het recht hebben om geborene onderdanen van Gr fchoon in America genaturalifeerdte presfen en opteligtenterwy' door het Americaansch Gouvernement zulks cevenftelhg ontkend word Den s Juny is een dier gewone vuist- gevegten in welken onze Natie zo befaamd is, Lor een pryLan a5G-nies geleverd Belcher en Ryan twee meesters in deze edele kunst. Na negen en twin tg malen de een den ander tegen den grond geflagen te htobw 1 laatfle zig overwonne n,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1