COURANT. SSi^SïïSiïS? ïL"SSSK."rïi. A o. 1S05. "J"- ALKMAARSCHE Van Maandag den 24 Juny. X A n r 1 d den aóften Mey. De g^^nifiMyke Vale™ in drie dagen ty ds JVI ben de uitwerking-gehaddatde van den i7den cot den zotten clvkheid dat de te Lis/alm afgewe- Men vermoedt thans a'®r f o^-raal Craieh tegen de Canarifche Eilan- 2e„ livpeditie v,„ ^neongt™'- den gw,6tk®°z*n- randen reeds in eenen goeden Haat van verdeut- heid, naar dien gemetdo Lila vloQ g verfterkt moeten zyn. ging waren, endoordegeco thans in onze Havens grotendeels zeil* Meer dan 30 Limefchepen ligg vvf pranfchen die zig aldaar be- vaardignaamlyk ejfteiw^ vfcdcnnn ce Ka<lix uitgerust zyn vyf te. Zuliïn en z "s'tè roemry k worden zal. Hoofdftad bekomen is die Eene hootbverbeteringd'e wy dje hjer zo zcer toegenomen van het Armenwezen. De .traatbeae Dybedebars, die men op de ltraac heeft, vcrdwync nu van dag tot d. g. pralen gebragt. In den be- vindtwo,d/n gevat dn in aenGent.nt- ginne dezer Maand is r.uook, i!< van dezer Stads Ipgetenen mil- fchap van weldadigheid opgericht^zDzameldtom dezclvcn op eene de giften tot onderfteumng der Arme voorfchrifc van de Hamburg/cite doelmatige wyze te verdelen- „langzamerhand ingevoerden met m achc- nemien^ valfhe^o^e^ch °id der Haa^lyke en Natfonalc verandering vooruitzigt op een gezegende» Oogst nog meer g ftaanby onsophet fchoonlte. A N D- D U I T S rionvemeinent vernomen hebben- Stutg ARDTden ïSdenJuny. i 0pper-RhynfchenKreitzbe de, dat er verfcheiden Zendelingen z g lnW(Jners tol het emigreren aan- vindenen zig in Swaben veirfp reiv 'R(Jer naar ,0UiJianate verhuizen, tezetten cn naar Amerika doch w0rdt, om alle mooglyke heefc eene Proclamatie ëedaa"'WQd -ge ronfelaars te arresteren en aan de toeverzigt te nemen, ten ein<^ a^c verhuizing kragtdauig te Gerechtshoven overtegeven, alsmede om aue beletten. E N.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1