COUR A N T. Ao. 1805. ^T°* A L K M A A R S C H E Van Maandag den 1 July. T Tj R K YK N. Konstant inoi-olen den 28 lien Mey. De Nieuwe Groot-Vizier v«Jvnort de behoeftige Clasfe des Volks tegen bedrogonder drukkingen en^ni>èrechrigb^^^ Tot dat einde heeft by eencn iielvfcdie vcnneent in eenigerlei zaak benadeeld te zyn den vryen toe- SioA/a-to'dian Dikwerf begeeft hy zig alleen, of vergezeld van gang tot «ï^tot^ii losmtalenom er de behandeling te onder- XTiSt' '^hSeooW^be^ocUhyook degevan. mi jwovoorwloKJi het algemeen vdere klagte, omtrent onrechtvaardigheid, onderdrukking fti aften. L I E N. Mess.ka Jen j.tten Mey. %zen aan den meest biedenden verkogt. Det «'hier y eerlang we- grooten getale rondom onze Kusten.^ J E N. Madrid dm 8 ft en Juny.Vt Esquadcr Scheden beftendiglyk in de Zeemanauvres. Dagelyks lopen^ten van hetzelve uit, byzonder om de nieuw aangeworven Matrozen te excer Cepe"' rfbon onlangs uit de vloot voor Boulogne gekomenverzekert, dat^in^ die haven een aantal van ongeveer 2,ooo gewapt-^e Vwtmjen van allerlei foort verzameld zynwaar dagelyks nog ramen c tuigen bykomen. A N D. Petershurc den roden Jony.Heeden reist de tweede Divifleder naar C/h««beftemdc Ambasfade van hier at. 7 Deenfche Maie- Op voordragtvanhet Admiral teita-ColIegie fteit goedgekeurd, dat de middelen tot zuivering Qommjg. tonMorveau uitgevonden in behoo'lyke hoeveelh fie te ftellen Schepen voortaan zullen worden uitgereikt. iaasssü

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1