C O U R A N T. alkmaarsche Ao. 1805. No- 27- Van Maandag den 8 July. S F A N J EN. Ma d r i d don 24ften Juny. Onze Hof Courant deelt het volgend be- riet 1*ede uit Mexico in dato 6 Odtober 1804. De Wettige Koning van Tunkhi heeftzyn Ryk waarvan zeker dwinglanden vervolgers der Christenen, zigonrechtvaardiglyk meester gemaakt hadvolgens o c_ vangen Brieven uit Manillawederöm heröverd en den laaften de doodllrat doen ondergaanhebbende de overwinnaar volgens vorige gedane gelof te, dadelvk daarna een bevel uitgevaardigd, dat in zyn geheel Ryk de C hm- tenen niet meer onderdrukt mogen worden. Een twintigtal Zondelin en van de Filippynfehe Eilanden hebben in het Jaar 1802in hetKonmgryk hm- kin aan 6612 kinderen en 2000 vol was (enen den H Doop verngt. R U S L A N D. P et F. u sn ur g den i2denjuny. Zyne Keizcrlyke 1 jongheid de Groot vorst Conllantynzal binnen kort den gronditecn tot eene Coloslale pracntige rydbaan leggen, die niet ver van de groote 1. aaksplaatsnevens de nieuwe Guarde-Kafern zal opgerigt worde. Met het graven van een nieuw Kanaal van het oude Lus: (lot Katharine Hof langs een groot gedeelte der kefidentie totbvdr-et Rewsky Kloosteris reeds een aanvang gemaakt De Keizer heek 1 Mi ll 200,000 Roebels daartoe beftemd Naar men verneemt zullen by het vervolg aan de Refidentie langs dit Kanaal alle behoeften toegevoerd en daarentegen de onderf'cheidene door de Stad lopende kanalen van de vele hout, kolen, visch-en andere fchuiten vrygehouden worden, daar dezelve deels geen bevallig gczigt opleveren cn deels het watci in de Kanalen dikwIs onbtuikbaar is. ,T Z W E D E N Stoxholm den ejften J uny. W y hebben hier het uitzigt op oenen ge- zegenden Oogst. LaastledeD Woensdag hadden wy hier eene hitte an 23 'l )e',j>ryp yan.het Koorn is in 't algemeen in Zweden van dit Jaar buitenge» woon laag, en fifet hier binnengekomen Koorn moet ze., s doorgaans bene den den inkoop prys verkocht worden. GROOT-BRITTANNIEN. L o n d e n den soften Juny. Ten blyke hoe boven maten groot fomwylen over eene eenig geval de opbrengst is der belasting door middel van het z,e- gcl, welke hier op zulke m nigvuldige voorwerpen toegepast vrerüt Kan ltrekken dat de Gravin van Buth ODlargs vooreen eemg Zegel, op1 het welk uitgevaardigd waren Brieven van Adminiftratiederperloonlyke Landgoe deren van wylen haren vader Sir IHm. Pulleneybetaald heeft eene lom vaa 6000 ponden fterlingsof ruim óu,oooliollandech.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1