c O U R A N X. alkmaarsche No. 2 S. Ao. 1805. Van Maandag den 15 DENEMARKE N. K. r-Avn Tiilv Rv de toenemende duurte der O p P E n h A G E N dcn sden Ju y. y Fabrlkiinten permislD waren en levensbehoeften aimer, ntu j ^u,.ii,n r tewmê" om denprystolpuulkaartsm, opelkfp.1. eun Mhdl,nghoSur ««richt wcaens esne nieuwe rangveronlening, volgcns welke allo Kodngfykëïi«£ zekeren rang veringen zullen, vermeuwrz.g van dan tot dag. DUITSCHLAND. tt vTn n R r den öden luly. ^an Ritzebuttel fchryft men in dato 29 [u- n v Je voljemle? Heden namiddag om twee uren vervolgde het E Jttscb hernamen zy her Vaartuig, zonher een man te heb- bCVol'è°nsCde berigten uit Wenen heeft men aldaar nog geenebejtendige zo- Alcxan&trsbadalwaar gemelde hunne Majdfteiten zig thans bevinden, de fS b komcn, dat zy reeds tegen den Sftcn te Berlin term; zouden zyn aïs wanneer oger.blikkelyk de Heer van Kovofiltzofftcr audienrictoeghuai zal worden Inmiddels is de Rus Keizerlyke Geheimraad; ^v^ü°- lowkin uit Dres 'en en de Rw-Keizerlyke Kamerheer, Graaf,Mousfi^Pi to uit Petersburg te Rer/yn aangekomen. V an Bei lyn moetnaar men zekert, de Heer van Novojiltzoff naar Brusfsl reizen, Iwaar deConfure voorlopig tusfehen hem en een Gevolmagtigde dis I'ranfcben keizers begdü- nen zullen worden. v F R A N K R Y K. Pakys den 9den July. Volgens twee Keizerlyke befluitenmoet ae rivier de Minc'io van het Meir dc Gardu rot aan de Po yaarzuaj g<- - •- eene vaart gegraven worden an Brescia tot aan de C'iü- Dc Republiek van hucca is door Z M. coeeen l rinsdom erofivch en aan het bewind van Z. D. Hoogheid Ptins Baccioclu, zyn Schoonbroeder, en.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1