C O U R A N T. alkmaarsche Ao. 1S05. No. 29, Van Maandag den 22 July. notificatie. De R a a d der Stad Alkmaar, in overweeging genomen hebbende hoezeer de Jaarlykfche Inkomsten van het Wees- en Huis- Armen Huis binnendeeze Stad, worden vermindert en benadeelddoor de zederc eenige Jaaren ingefloopengewoonte, dat de üoodkleederen Rouwman tels enz; welke by opentlyke en andere Begravenisfen worden gebruikt, niet langer alléén door hetevengenoemd Wees- en Huis-Armen 1 luis wor den verhuurd, 't geen voorheen eene aanzienlyke Toelage aan de gewoone Inkomsten van hetzelve pleegde te geevenmaar dat zo wel byzondere Perzoonen, als byeengevoegde Buurten en Corporatiën, de Verhuuring vanbovengemelde benoodigdheeden der Begravenisfen, tot hun byzonder voordeel hebben ingevoerd heeft goedgevonden vast te Rellen en te da- tuëeren gelyk dezelve doet by deeze Dat het voortaan aan niemand, 't zy in het byzonder 't zy in byeenge voegde Buurten of Corporatiën zalvryitaan, binnen deeze Stadeenige Doodkleederen Rouwmantels of andere benoodigdheeden by Begravenis- fen aan anderen te verhuurenmaar dat dit Regt uitfluitend zal behooren aanhet Wees. en Huis-Armen Huis. Dat daar eenige Ingezeetenen't zy voor zich in't byzonder'tzymct anderen vereenigd, thans in't gebruik zyn Dooükleederen Rouwmantels enz: te verhuurenen zig dezelven ten dien einde met aanmerkelyke Kosten hebben aangefchaftzoo heeft de Raad het billyk geoordeeld aan allen de zoodanigen de Vryheid te laaten en toetellaan om hunne Doodkleederen Mantels enz des verkiezende, tegenbehoorlyke Tauxaue van Hoofdlie den van de Kleedermakers Neeringbinnen den Tyd van Zes Weeken naa dato dezes, aan Regenten van voorfchreeven Wees- en Huis-Armen Huis tegen Comptante betaaling') af te daan en over te doen. Aldus gedaan in de Vergadering van den R A a d op den 17 July 1805, en op den no July daaraanvolgende Gepubliceerd en Geaffigeerd. CwasgeparapJieerd) Lukas DylV t. Ter Ordonnantie van denzelven getekendH I van de Graaff, Secretaris R U S L A N L). Petersburg den aoden Juny. Onder het zorgvuldig beduur vanKeizer Alexander biyft de Rusjifclie Koophandel in welvaart toenemenenoröp- houdelykziet men daarvan ook uiterlyk deaangenaame blyken. In de laat- de week van Juny was men voornemens alhier den eerden gronddeen tot de ftigting der nieuwe Beurs te leggen; een gebouw, welks oprigting in vier jaren voleind tnoet zyn, en, neveus debekleeding der oevers van de JSeya

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1