C O U R* A N T. ALKMAAR SCHE Ao. 1S05. No- 30. Van Maandag den 29 July. NOTIFICATIE. De Ra ad der Stad Alkmaar, altyd zo veel eenigzints docnlyk is, de goede Burgery en Ingezetenen willende bevryden voor alle bezwa ren» en lastenzelfs voor dezodanigenwelke, hoezeer dan ook uit ge- meenfchappelyke Burgerplichten oorlpronglyk echter met dadelyk enon- vermydelyk noodzakelyk zyn Heeft met dat oogmerk alléén tot noch toeuitgefteld de Organifatie van eene Nieuwe Gewapende Burgermagt, hoe zeer dan ook t Plan daar toe reeds zedert eenen geruimen tyd in gereedheit is gebragt van Oordeel zyti de dat, daar, in de tegenwoordige tyds.omltandighedende Stad metst altvd van een genoegzaam Militair Garnifoen was voorzient zelve by voorkomende ongevallen, geheel voldoende zoude zyn tot bewaaring der rU Dan daar zedert eenige dagen de weinige noch overige 1 roupen welke dit Garnifoen hebben gecomponeerd zyn uitgemarcheerd enerflegtseen kleine Ordonnance - Post isovergebleeven, zoo heeft de Raad zich onver- mvdelyk verpligt geoordeeld, om eenige fchikkingen te beiaamenwac.r door in 't tegenwoordige en diergelyke gevallen een genoegzaam getal van Wéérbare Manfchappen tot een Corps zoude kunnen worden georganifecrd, om C 't geen God verhoede 1in geval van Brand en andere ongelukkende rust en goede orde zoo vee! mogelyk te bewaaren ofte herftelen, opdat alzoo de eene Burger den anderen zoo veel mogelyk rust en veiligheid voor zyn Perfoon en goederen helpe verzekerenen alzoo ue waare vrugten vau eene welgeördende Maatfchappy doe genieten. De Raad houd zich volkomen overtuigddat de goede Burgery en Ingeze tenen deze Haareintentie volkomen zal billyken en gevoelen, hoe^"r 't belang van ieder hunner vordert dattot dat de Organifatie van een meeL talryke Gewapende Schuttery dit minder noodzakelyk maaktbinnen deze Stad, ten minste een klein geregeld lichaam van Wéérbare Burgers woi de t'zamen gefield waarop een ieder in gevaar en nood kan reekenen en dat de zelve deze Haare pogingen met lust en y ver zal helpen bevorderen. En daar niets den Raad aangenaamer zoude zyn dan wanneer dit oogmerk door vrvwïllige Deelneming der Ingezetenen konde wwden daargelteld, zoo heeft dezelve beflooten ,vóór en al eer tot eenige middelen van flerkeren aandrang over te gaan, vooraf te beproeven, in hoe verre Dezelve aan d verlangen zoude willen voldoen. 'T is om alle deze redenen dat de Raad heeft goedgevonden op te roepen alle de goede Ingezetenen binnen deze Stad boven 16 en beneeden de 50 jaa- renwelke zoude verkiezen zich te haten opfchry venom daar uit een klein

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1