COURANT. ALKMAARSCHE Ao. i So Van Maandag den 5 -Augustus. GROOT-BRITTA.NNIEN Londen den a^ften July, Men weet tot heden nog niets omtrent Lord Ntljon of de Gecombineerde Vloot. De belaDgryklteoffchoonmet de aangenaamtte tyding, die inmiddels bekend geworden isis die der mis lukking onzer laatfte gevegten tusfchen Duinkerken en Boulogne wier flegceiT uitflag onze papieren volgens gewoonte aan de batteryen der kusten mee aan her gefchut der Flotille toefchry ven. Zekere Pbilip RufcberBediende bv een Bankier te Banbury eeue klei ne ftad aan deD vloedChervelin het Graaffchap Oxford, heeft zigeen pa- teut voor verbeterde Drukletters verworven, waar door de drukfraaijer regelmatiger en helderer moet worden. DtJITSCHLAND. Berlyn den 26ften July. In het Zuidelyk gedeelte van Prui/en Ieefc thans een Grysaard van 13 s jaren met name Jacob Muhnowskiin volkome- ne gezondheid en by volle kragten, tenblyke, dat hyzyne jeugd niet in do thans zo gewone ziel en lichaam verdervende ondeugden verfleterraeefc. De Koning van Pruifen heefc hem daarom ook een bewys van zyne achting voor hoog bejaarde lieden willen geven, door hem een jaarlyks penlioen tot aan zynendood toe te ftaan. Dus brengt de deugd niet flechts gezondheid en lang leven maar ook nog andere tydeiyke zegeningen aan. FRAN K R Y K. PARYS den giften July. Men weet, of ten minsten men meldt alhier omtrent de laatere verrigtingen der Gecombineerde Vloot even weinig als in Engeland Het Officieel Dagbladnogtansdc jongffe berigten uit dat Ryk mededeelende, doet dezelven voorafgaan door de onderffaande voor ons cenigzints gerustftellende inleiding Wy hebben berigten uit ontfangen. De Engelfcben fchyncn verwonderdgeene tydingen van onze Gecombineerde Esquaders bekomen te hebben. Zy zullen nog in langen ty cl er genen ontfangen en, wanneer zy die ontfangenis het waarfchynlyk, dat zy er zeer verbaasd van zullen zyn De Handel-Direttie van Catalonie heefc te Barcelona eene opcnlykc fc'ncol der Chimi opgerigt, die op den idden Mey 1.1 plcgtig is geopend gewor den. De Kooplieden in gemelae ffad hadden reeds op hunne kosten Schil der. Beeldhouw, en Bouwkundige^Scholen doen aanleggen. Verfchekiensr Kweekelingen derzelven zyn thans op kosten van den Koning te Romete- Parys en te FlorenceDe Zeevaart fchool te Barcelona heeft aan den Staat reeds meer dan «co zeer bekwame zeelieden verfchaft. Over het algemeen maken de wecenfchappen in Spanje thans aanmerkely ke vorderi gen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1