C O U R A N T. Ao. 1S05. No. 34, ALKMAARSCHE Van Maandag dén 26 Augustus. GROOT - B R 1 T T A N N. I E N. Londen den 21 (ten Augustus. Lord Keitb hecht zo veel geloof aan het geruchtdat de iranfcheti eerlang eenen aanval op onze kusten zullen wagendat hy zyn huisgezin naar Londen heeft gezonden. In een der Buitenlandfche Nieuwspapieren leest men ook hef volgende zonderling berigt Hetisopmerklyk, dat de Inboorlingen van OWHYHEEde plaats daar Kapitein COOK het leven gelaten heef tfints de wel bekende reis van den Kapitein VANCOUF'ERzulke verwonderlyke vorderingen gebraakt heb ben in onze allernu cigfle Ewopafcln Kunsten. TAM A-HA MA de Koning is indedaad een andere Peter de Groot. Kapitein Vancouver leidde by hem in 1792 de kiel voor zyn eerde Schip en thans is hy meester van meer dan twin tig Vaartuigen, waarvan ibmmigen met koper beflagen zyn, vanverfchil- lende grootte, zo van vyfentwintig tot vyftig Ton. Hy moedigd de Euro. peanen aan om zig in zyn land ter neder te zetten mits datzy naarftjgzyn en kundig in die Wetenfchappenwelken hynoodig.he.eft, Hy heefteen Com pagnie Lyfgardes, die Hy onder de Europifche discipline brengt. Ook ziet men er een Paleis op de Europa/ebt wys van fteen gebouwd en met glaze Vengfter svoorzien. Zyne Onderdanen hebben reeds geleerd ter Koopvaardy te varen op deWéstkust van Amerika. Hy heeft een Magazyn aangelegd van fchietgewecr, buskruit, koper, yzer en lakeDs van allerlei foort om er ge bruik van temaken; en hoe vreemd het egter mag voorkomenis het even wel zeker dathyenz>ne Onderdanen reeds bedagtzy'n om een Koophandel met China aanteleggen door Schepen van zyn eigen conftrudtie en die door zyn volk bevaren worden. De bevolking van Owbyhee en de andere Sand' wicb Eilanden isaanmerkelyk toegenomen federt derzei ver ontdekking, die van Otaheite is federt dertig of veertig Jaren verbazend verminderd door los bandigheid, luiheid, kindermoorden, kinderpokken en venusziektenvan 200,000 zielen tot weinig meer dan 5000. frankryk. P A r YS den 20ften Augustus. De Moniteur gaat nog onophoudelyk voort met vele gezegden der Engelfcbe dagbladfchryvers te wederleggen of er zyne aanmerkingen mede te deelen. Die van heden behelst tydingen uit Londen toe den 8(ten dezer maandwaarin, onder anderen gezegd wordt: Al de brieven, die wy van den Admiraal Calder ontvangen hebben, Itemmen overeen dat de gecombineerde Vlotenziende datzy noch te Fer- Tül noch in de Corunna konde binnenkomen zonder gevaar te lopen van in een tweede gevecht te vervallen naar het Zuiden hebben moeten fte venen «etzy, om de haven van Cadix binnen te lopen, hetzy, om hare toevlugt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1