C O U R A N T. No, 32' A LKMAARSCHE Ao. iSoj. Van Maandag den 16 September. K E U R E. Omtrend de Burger wapening, binnen deeze Stad. De Raad der Stad Alkmaar, zich onvermydelyk vcrpligt geoor deeld hebbende toe meerdere vei zekering der. Rust en Veil gheid van de Ingezetenen deezerStadby voorkomende'Öngevallen van Brand als anderzintsdie God genaadiglyk verhoedeeen Corps gewapende Burgers te verzamelen en volgens een geregeld Plan te Organiieerenheeft, na daarop te hebben ingenomen deConlideratiën en het Advisvan den Schout y Mothouder en en Schepenen op dat Ilaar nuttig óógmérk niet door Kwaad wil ligen worde tegen gewerkt, goedgevonden te Keuren en te Ordonneeren gelyk dezelve doet by deeze Dat ieder één, welke zonder wettige Redenen van verfchoning, by de Wet bepaald of door de Commisfie tot deZaaken der Burger wapening goed gekeurd, volgens het by den Raad geapprobcerd Pinnen Reglementf zoo tot enrégistratie van zyn Naam, als tot wezentlyke Prteflatie van den Dienst opgeroepen, weigeragtig isof blyft om te Compareeren voor de eerfte reize zal verbeuren eene Boete van zes Guldens, voor de tweede reizedaar toe aangemaand mm/f Guldensen voor de derde reize met Gyzeling wor den geconllringeerd. Aldusg< keurd engt ördonneerd door den Raad voornoemd, op den 8(ten September 1805. en op den 9den daaraan volgende Gepubliceerd en Geaffigeerd. (was geparapheerd) Lukas Dyl, Vt. Ter Ordonnantie van denzelven, (getekend) H I van de GraaffSeer e ar is. D~Ü I T b C H L A N D. Wenen den 9den September De Onderhandelingen met Frankryk althans de febier onafgebrokene Courier wisfel der beide Gou ver nemen ten duurenmiddelwyl nog voord, dietydens de vooredtaande kennisgee- viog van Rusland moet plaats gehad hebben. y Vandezydcder Rusjiscli Keizerlyke Ambasfade alhier is bekend gemaakt, dat er toe onderlteuning der vredensbemiddclingwaartoe men zich van onzen kant aanbood, en in 't algemeen tot by (land van Oosienryk, 2 Rusfi. Jcbe Armeën op marsch waren. Leipzig den Sllen September. Men fpreekt van eenenaauwe verbinte nis tuslcben Rusland, OostemykEngeland en Zwedenwaartoe ook de Tortezou bygetreden wezen. r;<^nivfCn r^CC on£e wyffvld gew'gtig oogmerk der zending van der Fran. Jcben Maarfchalk Duroc naar Berlynzal men nu eerlang w el iets naders onu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1