c O U R A N T. alkmaarsche Ao. 1805. ^'0- 38. Van Maandag den 23 September. PORTUGAL. Li s s a b 0 n den 9 Icn September. Onze Hof-Courant deelt een Decreet mede, door den Prins Regent uitgevaardigd, waarby wordt bepaald dat aan een aantal Jonge Dochters van onvermogende doch J' eene zeer goede opvoeding zal worden gegeventen einde dezelve tot go de Huismoeders te vormen. SPANJE N. Madrid den 11 den September. De gecombineerde Spaanfcbe en Fran- Jjcbe Vloot, te Cadix beltaat thans uit 33 Schepen van Linie9 regatten en 3 Brikken. \t m t N groot-britt ANNILN. Lo n d EN den i5den September. Onze Navale magt beltaat thans in 119 Schepen van Linie; loVyftigers, 140 Fregattenen4"0°F^8Öoepen Men heeft Noord-Americaanfche brieven tot den 4 den Augustus. De voor- raamde inhoud van dezelven is, dat er in veele jaaren zulk een gezegende Granen-oogst niet geweest is, als thans. Zo hier over, als over het geluk van de aanhoudend hecrfchende gezondheid en bev r yd in g van d e G e de Koorts, zou er een algemeene Dankdag door de Vereemgde Staaten worden uitgefchreven. j T. s c H L A N D. B e r l y N den i6den September. Naar men verneemtzynfedert de aanwezigheid van den Heer Ryksmar/chalk door onze Koning aan de Hoven van Wenen en Petersburg op nieuw voordellen tot behoud van vrede en rust gedaan. Men ziet hier uithoe zeer onze geëerde Monarch den W Gvaaarc der Volken behartigt. Mogt doch du edel doel van Z. M. b^>kt worden. Uit Bamberg meldt mendat eenige jonge Franfcben die aldaar duderen uit Frankryk berigt bekomen hebbenom zich aan de Conscriptie tc onder- werpen, zullende, indien zy zich hier tegen verzettenhunganfehev mogen verbeurd verklaard worden. F R A N K R R P A r y s den i8den September. De langverwagte affchaffing van de af- zonderlyke Franfche of zogenaamde Republikeinfche tydrekemcg isemdelyk Men tz den i4den September. Zo het nognictmogtbeflischrzynof de oorlog zal doorgaan zvn echter de toebereidfelen van alle kantenverichnk. lvk, endefpoed, die er met alles gemaakt wordiszondervoorlbeew. Antwerpen den 13den September. De Bataafsche Vice- Verhuellis gister door deze Stad gepasfeerd. Hy heeft by den Heer Mal- bouëtCommisfaris-Generaal der Marine, gedineerd, en vervolgens met

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1