C O U 11 A N T. alkmaarsche Ao. 1805. No. 39. Van Maandag den 3° September. p B l 1 C A T i TÏ. De RAAD der STAD ALKMAAR, willende voldoen aan den Inhoud van 'c u.ArticulNo 3. van 'c Reglement op 'tBurgerlykBeftuuren uit bezef hoe zeer de noodzakelykheid vorderdedat de Keuren der Stad door een langduurig tydsverloop en geftadig veranderdeomftandigheden door herhaalde Ampliation, Alteration, Renovation, enz: enz:, toteene zeer groote en zeer verwarde verzameling aangegroeidaan eene nauwkeu rige herziening vvierden onderworpen, en van al't overtollige gezuiverd, heeft, reeds voor eenen geruimen tyd eene Commisüe benoemd, welke alle deeze Keuren zoude re videeren al wat door den tyd onnut en niet meer nodig was geworden daar uit fchiftenen aan den Raad zoodanige verbete ringen, welke dezelve noodzaakelyk en met de tyusomftandigheden over- eenkomftig zouden oordeelen voorflaan op dat daar uit dan eindelyk eert meer geregeld en oneindig verkort zamenftel zoude kunnen worden opge maakt, 'c welk vervolgens op nieuws geiirrefteerd zoude kunnen worden, en om 't gebruik daar van voor de Ingezeetenen gemakkelyker te maaken ia Roeken en Tutuls verdeeldter Drukpers gebragt. Dan daar dit werk niet is van dien aard dat het zelve met overhaasting in eenen zeer korten tyd zoude kunnen worden afgemaaktzoo heeft de Raad befloten, telkens, wanneer een genoegzaam gedeelte zoude zyn in order gebragt't zelve te doen drukken affigeeren publiceeren en daar aan alzoo de kracht van wet te geeven, Het is dan uit hoofde van dit allesdat de Raad der Stad Alkmaarna daar* op te hebben ingenomen de Confideratiën en 't Advis van SchoutWethou derenen Scheepenen heeft goedgevonden te KeurenOrdonneeren en vastteftellen gelyk dezelve doet by deezen de navolgende Negen Titu- len, uitmaakende't eerste gedeelte der gerevideerde Keuren voor deeze Stad. Terwyl de Raad heeft goedgevonden alhier in 't algemeen met applicatie op alle de alzoo gerevideerde Stedelyke Keuren vastteftellen en te bepaalen dat overal, waar van de verdeeling der bepaalde Boetens geen afitonderlyk gewag is gemaakteen derde daar van zal koomen voor den Hoofd-Officier een derde voor de Armen en de resteerende een derde voor den Aanbrenger. Dat de Boeten, by cTke Keure bepaald, by herhaaling van 't misdryf zullen worden verdubbeld. Dat zy die niet in ftaat mogten zyn dezelve te betaalen met Wateren Brood en zelfs aan den Lyve zullen worden geftraft. Eindelyk dat alle zoodanige plaatzen welke eenigzints twyffelachtigof duister mogten fchynenby den Raad zullen worden geïnterpreteerd. Aldus gekeurd en geordonneerd door den Raad voornt:, op der i5Mey 1805en op den 18 September daaraanvolgende gepubliceerd en geaffigeerd. (was geparapheerdLukas DylVt. Ter Ordonnantie van denzelve, '(getekend) H. I, van de GraaffSecretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1