COUR A N T. K alkmaarsche Ao. 1805. 4°* Van Maandag den 7 October. DEN E M A R K E N. oppen hag f.n den a7ften September. Se dert eenigen tyd zyn alhier ondeifchciden Rusfijcbe Couriers en Lftafecten aangekomen, welkers depêches op de tegenwoordige rydsom (Eindigheden en zaken betrek- k'nZomen\ne'rncemt, heeft ons Hofbefloten zich by de gewapende Neutra liteit in het Noordelyk Duitscbland te voegen. Zo men verneemt heeft onze geheele Armee bevel bekomen zich tegen den eerden Oftober marschvaarJig te houden. Met Linie-Schipde Zege en Pnn- fes Sophia Fredericabenevens de Brik I'elmamworden ten poediglcen uit gerustom de Regimenten van den Kroonprins en Prins Fredenk\ alsm.de een Regiment Artillery, naai Kul te brengen: Het Husfaren- Regiment, benevens de rydende Artillerymarcheren te land naar de Hertogdommen. Tot Chef der Linie-Schepen zvn benoemd de Adjudant-Generaal en Kapi tein Commandeur Kricger, en de Kapitein Baron tiolftemen tot Lomman- deur van de Brik Fehmcirnwelke zich naar Gluc^Jladt begeven zalue eerlte Luitenant Soenfon. Het Veld Conimislariaat is geheel op denzelfuen v'oct gebragt als by de laatlte tegenwoordigheid der troupen in het rloltteinlche en bertaat grootendeels uit dezelfde Leden. GROOT-BRITTANNIEN L o n d e n den aóften September. In een onzer Nieuwspapieren vind men den volgenden Brief van Kaptein W Yo un g» Scarborough den ndcn September 1805. Ik neem de vryheid u te verzoekenom in uwe Courant te plaatfen het vol gend berigt van de memchlievende behandeling, welke lk cn myn y rouw ondervonden hebben toen wy, niet langgeleden krygsgevangen in Rol land waren, en die ik wenschte, dat in dit land bekend wier d. Het ongeluk gehad hebbende om door een Franfcbe Kaper by St. Abbs Head genomen te worden, op den 5den September 1804 (handden wy vervol gens, door den onbekwaamheid van den Prysmeester, op de kust van Hol land waardoor ik aan rayne beenen en andere deelen van mynlighaam zoda nig bezeerd werddat ik in groot gevaar geraaktehetwelk nadei hand nog door eene gevangenis verergerd werd; dan, inhetmidden vanmynelmcr- ten had ik het gelukdat de Admiraal d e Winter, enkel uit mede! y den de gevangenis kwam bezoeken in welk ik my bevond en hebbende een by- zonder onderzoek gedaanbetreklyk myn ongeluk, Tiet hy zich op de aan- doenlykfte wysdaar over uit en vertoonde het harde van myn geval zeer tref fende aan den Franfchen Generaalten einde hem te bewegen van my uit de gevangenis te ontdaan en ccd paspoort naar Engeland te beloven, uocnonge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1