C O U RA N T. ALKMAARSCHE Ao. 1805. No. 41. Van Maandag den 14 October. I T A LIEN. Padua den 28tlen September. Dc Aartshertog Karei is in zyn Hoofd kwartier alhier aangekomen en beeft teiitondeene Proclamatie uitge* vaardigd waarin onder anderen gezegd word. Vooral beveel ik de Opperhoofden van groote en kleine corpfen dc ware krygsm;ns deugden, ten opzigten van hunne onderhebbenden aantekwee- ken, en deze zyn: ftrénge krygscugtgeduld, gehoorzaamheid en onthou ding. De geest van morreneigenwyffieid, verwaandheidhet zwel gen en hazardfpelen zyn zo wel als de lasterdie 's menfehen zeden onder- mynd, alsgevaarlyke zaden by het Leger uitteroeyen enikzal de Opper hoofden ernftig verantwoordclyk Rellen, voor de nakoming dezer verma ning. DENEMARKEN. Koppenagen den sden Odtober. Men ziet eerstdaags eene verorde ning te gemoet, wnarby een Stempel op de Speelkaarten, in de Hertog- dommep Sleewyk en Holjlein zal worden ingevoerd, welke, na aftrek der Ontvangstkosten, Jaarlyks wel 20,000 Kyksdaalders zal opbrengen. De Heer Do&er Gall is alhier aangekomen en zal ook in deze Stad omtrent zynen Schedelleer openbare voorlezingen doen. FRANKRYK. Parys den 9den Odlober. liet Lyk van den Senateur Pléville Lepelly, Oud Minister van de Marine en Groot-Officier van het Eer-Legioenisme t zeer groote (laatfie ter aarde befteld De geh ele Senaat was er by tegen woordig en deszelfs Preüdent deed by die gelegenheid een aanfpraakwaar in hy een fchets gaf wegens het leven en de verrigtingen van zyn tagtigjari- gen Ambtgenoot, welken, op zyn twaalfde Jaar inden Zeedienst getreden zv/ide, toqnhy twintig Jaar oud was, zyn been werd afgefchoten dochfe- dert hadden de vyanden in verfcheiden gevegten niet anders dan zyn houten been kunnen treffen. Hy waszeide de Prefidenteen man van geftrenge eerlykheid welke deugd te meer moest fchittcren in dien tyd vari verdor venheid en fchraapzugtwaarin de laagfte eigenliefde en de vuigftebelan^en van alle kanten het Gouvernement fchenen cebeflormen eD de Ma t mislei den en tot Having hiervan brengt by flegts een voorbeeld byhierin beilaan- de, dat het Direfrorie aan den Heer Pi éviUy Lepellyt 40,000 Francs had ge geven om eene infpeöie van de Westlyke Kusten te gaan doen, dochni* meer dan twaalfduizend Francs medegenomen hebbende, bragt hyernog vyfduizend van terug die men egter niet wilde aannemen detyy 1 de gehee- lefom reeds afgeboekt was; dan hy begeerde dit geld ook niet te houden en befteede hetzelve tot een nuttig einde/latende daatvoor eene Telegraphe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1