C O U R A N T. Aa l8o5- No. 4J, A L K M A R S C H E Van Maandag den 21 October. Wguitschlan D. EE B E n den 14 den Ofteber. De Neder- Oostenrykfcue Regering heeft een yder uitgenodigdnra, even gelyk in den vorigen Oor log ai het mooglyk oud linnen en plukfel voor degekwetften bycentezame- len en aan de hospitalen te bezorgen. oycentezame- Het is waarfebynjykdat de Keizerop de byeenkomst V3n den Rusfifcken Keizer en oen Korrr.g van Pruisfgr.mede zal cegenwoord'g zyn. 1nns/?.^ is eer!e order gezonden om twintig duizend mannen van zyn leger in Italien naar dat van ÓuitschJand te do' n marcheren r R E N u oG dcrn VA? Otlobev. Men had voor cenigedagen aan de Grenzen \an het ruisfucb Gebied Scheidpalen opgerig cHe Koninglvke £digd?mtrCD'11chcnemco der ItipfflelTeuiti-airccrt„as overal a/ge! Behalven dc BeyerfcheIVivrtemburgfclie en Badenfche Troupe»welke pp zamentlyk met de Franfche Armée ^eeren «uilen, heeftNasfiu fvS^ icoo en Aas/au Ufmgen 2000 man geleverd die tot b. .ie, king van transpor^ ten, het overbrengen van gevangenen enz zullen dienen. rwE,R ^;YN en ^ftubür- Ge Koninglyke Adjudant, Major van Haak die voor weinig tyd met een brief van den Koning naar den Rus ftfc ben Keizer werd afgezonden ismet een eigenhandig antwoord van dien Vorst aar1 ZvneMajeiteithier teruggekomen. Hamburg den i8den Ofkober. De Gravin von Stadion Gemalin trar* den Oostenryks Keizerlvken Minister te Petersburg heeft, by haarvertrek van daar van de Ru-fijche Keizerin en de Keizerin Moeder een gefchenk ter waarde van 10,000 Roebels, bekomen. ugerenenk, G R O O T - B R I T T A N N I E N Londf.n denpden Oftober. Voorleden vrydag werd eene vrouw die markt van 'smüMdfp ï°°r haar manmct een ha!sfter om haar halsóp de begin cis?hfé hv <0 P Sra8C '1 T °°-me,rk om haar te verkoopen in het dfL A f doch verkogt haar einde yk voor 2 Guinies en «Send. k°°P CVM Mtem in het mSoek Te Ostbaston ftierf onlangs eenc vrouw van negentig iaar die roede tig jaren 1 mg hare doodkist in haar flaapvertrek by haar had gehad. Toen men rnnpnino^Tlve gebruiken wildevond men'dezelve vol 'vruchten cn die nnf e i' r A gaaroe at,cn llier verborgen had voor hare kleinkinderen A e rmaak.yonden cSeen dat in deze vruchtbare doodkist was. inJ"-AAJL,aEd °\er h« algemeen betreftwortf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1