Door het overlyden van Geesjtde FriesHuisvrouw van HE fenis op den i6denOftober 1805, dé bediening van cophaalen der Hooae iiru", bv »pl*nlnri^ van den Raad deaStad Alkmaar vacant verklap 2 15 R I C T- Hot Plan van Orgelfpel, binnen Alkmaars Groote Kerk, vooraan- Ibanden Donderdag ten 12 durenis bepaald als volgt: Eene Aiiba.deof Ochtend-Muziek, bebaanoe vooreerst, in een volftemmig, en zacht Itreelcnd vóórfpel, wd&tönder zich louis de haa- ncnkraaiop eene toonkundige wyze, laat hooren; volgende als dan, onmiddelvk, de [Jollandfche Réveille, met ZwJtferpypen en bom, Ien Tweeden, hoort men een aanminnig Morgenlied, met eenige tuslchen- fnels van Fiula di Gamba [zynde één der zeldzaamste longwei ken], alsmede van Flutes a' amours, en deeze Aubade zal fluiten, met Rans des vacbesof het Zwitzerfche Koeherders hoorn. Eindigenue dit rlan, door een bekend gezang, of een' Faudevillenaar kunst gevaneeid. Alle de genen, welke iets te vorderen hebben van de Erve Klaas Duin gelieven daarvan j vóór het einde dezer Maand Oftober Opga ve te'doen aan P Roze Kz: of aan den Notaris en Procureur A. P. de "^Aboo in het Burger Wees- en Huis- Ar men-Huis te Alkmaar, met primo January 1806 op voorwaarde van vrye Kost, Inwoning en woed Tiaétament, komen te vaceeren de Posten van Binnen Vaderen Keuken Moeder, waartoe Manen Vrouw zonder Kinderen, en van tie Proteftanfche confesfie worden verëischtals mede de I ostvan Kinder- moedcr, waar voor men liefst had eene Vrouw die zelve Kinderen ge- bad en ontevocd heeft; - Kunnen de geenen die daartoe genegenheid bpbben Me nodige verëischtens bezitten en van goede attestatien voor zien zyn zich des Saturdags nademiddag ten vyl üüren vervoegen 111 het gemelde Huis On Maandag den -Stten Oftober 1805, en volgende dagen, zal men ren Huize van H bsdkikCostbr, Boekdrukker en Verkooper op de Voordam te Alkmaar, prx.fmteeren te verkoopen: Een Verzameling van Latynfcbe en Nedcrduitjche Boekenallen zeer Net geconditioneerd, benceveos Een aanzienlyke Party Fraaye en Plaizanten Nchilderven waar onder van zeer goede Meesters, als, van OftadeFitnnga, Molenaar taireé, Kuiper, van Wel, en meer anderen, PHaten in Ly sten agter Glas, Kaarten en Plaaten; Globe's van Fuik, Fraaye Wemoog; Optica Spiegel en een Kturige Collcftie Zilveren, Koperen en Papieren HistorifchePen- nir.zen en Noo munten &c. &c. &c. Nagelaaten door vvylen den Wel Ferw: Heer S. Bucerus Rustend Predikant te Medemblik, waarvan de Catalogus bv bovengemelde te bekoomen is. - C H ar les Lehma NS, Kies en Tand Meester van Amflerdam, zal deze gehele week hier te fpreken zyn, aan zyn Logementt Aof van Holland neemt Pynlyke Kiezen of Tanden uit, zet valfche Tanden in» maakt de met Slym en Ka'k begroeide Tanden Ichoonen verhelpt alle webreken aan de Tanden van Kinderen, alles voorzigtig, behendig en zonder Pyn NB Men gelieve zig van 9 tot 1 en van 2 tot 6 uuren te melden of adresfe,Te zenden. HF m A. T t c k V in de Achter dam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 4