C O U R A N Ao. jSoj. Na. 44. ALK M A A R S C H E Van Maandag den 4 November. F R A N K R Y K. Parts den 3o(lcn Oétober Onze Dagbladen vermelden ran onze Ar mee jn Duitschhnd '1 volgende: De Keizer, do.or een drom van vyandelyke gevangenen gaande be tuigde een OoAenryksch Kolonel zyne verwondering toen hy den Keizer der pranfehen zag, doornat, overdekt met flyk en meer vermoeid dan den min- ften tambour van het Leger, hetwelk door een der Aides de Cat/ipaan den Keizer overgezegd werddie daarop ten antwoord gaf: Uw metster beeft my willen herinneren dat ik foldaat was-, ik hoop dat hy zal toeft emmendat de Troon en het Keizerlyk Purper my myn eerjle handwerk niet hebben doen vergeten. De vertooning, die het Leger den isden opleverde was indedaad be- langryk. Sedert twee dagen regende het of het ftortealle menfehen wa ren doornatde foldaat had geene uitdeel ing gehad en ftond tot de knien toe inhet flyk, maar het gezigt van den Keizer maakte hem weer vrolyk en op het oogenblik, dat hy geheele kolommen in den zelfden ftaat zag, riep hy UitLeve de Keizer Men verhaalt ook, dat de Keizer, toen de Officieren die hem omring den zich verwonderde over de lbldaten die in zulke moey lyke omftandig- heden, alle gebrek vergaten, en zich alleen gevoelig toonden over het ver maak van hem te zien zeide: Zy hebben ge/ykwant het is om hun bloed te/pa ren dat ik. bun zulke zware vermoeyenisfen doe ondergaan. In alle deze alzondcrlyke gevegten beloopen de verliezen der Franfche Armée op niet meer dan vyfhonderd dooden en éénduizend gekwetlienOok zegt de Soldaat dikwy Is De Keizer heeft een niewuoe manier uitgevonden om den Oorlog te voerenby bediend zich meer van onze beenen dan van onze bajonet- ten. Vyf zesde gedeelten van het Leger hebben geen fchot gedaan waar over zy zich bedroeven maar allen hebben veel gemarcheerd en zy verdub belen hunnen tredwanneer zy hoop hebben om den vyand te bereiken. Men kan, in tweewoorden, den lof der Armée opmaken met te zeggen: dat zy waardig is aan haar Opperhoofd.'' Het getal der Krygsgevangenen federt het begin van den Oorlogis reeds meer dan zestigduizendder Vaandels negentigen genoegzaam alle de Ar- tillery Bagagie en Paarden der OostenrykersiNimmer zyn er overwinnigen fpeediger en beflisfen Jer geweesten die minder hebben gekost. 'Poen de OostenrykJ'che Armée defileerdehad de Keizer de Generaals der- zclven tot zich doen komenen met dezelven gefproken zeggende onder anderen Ik geef nog eenen raad aan mynen Broeder den Keizer van Duitscblanddat hy zich haaste om Vrede te maken. Ik wil, niets op het vasteland. Het zyn SchepenKoloniën en Koophandel die ik wil» en dat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1