COUR A N T. Ao. 1S05. - No. 45. A L K M A A R S C H E Van Maandag don 1 1 November. DENE M A R K E N. Koppenhagen den soften Oft ober. Van de 14 Deenfcbe Scht-pen welken, toe het transporteren van RusJij'che troupenvan Riga naar Pommeren bevragt werden zyn dec 6 Jen en 7den dezerdrie geheel ver ongelukt. Ook het van Pommeren naar Schoonsn beftemde Postjagt, bene vens drie andere Schepen, zyn in die dagen op Faljler en twee Schepen aan de Kusten van het Eiland Seeland geltrand. De Heer Herfcbel in Groot Brittanje heeft eenc nieuwe entdekking gedaan, omtrent de Planeet Saturnuswelke waarfchynlyk eerlang door hem aanhec Publiek zal worden medegedeeld. duitschlAn d. Ween en den 3der. November. Ten einde den vyand, welke vol gens ingekomen voorloopige bcrigren aan de Tyrolfcbe grenzen tegen Mitte~ wald post gevat zouJe hebbenhet indringen in de gewigcige toegangen van Scharnitz en Luetasch te beletten, werd de Luitenant Colonnel Swinburne met de Infanterie van Aartshertog Lodewyk en hetnodige gefchut met gefor ceerde marfchen derwaatds afgezonden By zyne aankomst te Scharnitz vond hy aldaar den Major Lamboy die zich met zyne onderhebbende Ryks- wervingsmanfehapwaarmede hyuit Guntzbur'g teruggetrokkenzig in de gemelde vescinggeworpen en dc beste maatregelen genoomen had. Inmiddels waren alle de Cotnpagnien der Landmilitie van de eerde en twee de oproeping met de grootlte bereidwilligheid en orde op de alarm plaats naar haare vaanen gefneld. Het Landvolk van Zirl tot naar Seefeld lui de uit pigne bcweeging de ala'rmklok; de nootlchoten donderden alöm en op de hoogde bergen werden fein-vuuren ontdooken. De landdorm (of al* gemeens gewapende magt) droomde onder aanvoering der Noorde/yke Lands- overden met geheele hoopen naar de dreeken alwaar het gevaar het drei gends fcheen. By gebrek aan-Paarden die reedselders ten behoeven van den krygsdienst gebruikt werdentrokken de boeren zeiven het kanon en de amunitie karren over de ftyle bergketenen van Zirl naar Scharnitz en van Jenbach naar het Zacben-da.1. Deeze bereidwilligheid werd doordetegen* woordigheid van Z, Koningl. Hoogh. den Aartshertog jtonvvien het 7yrol- Jche Volk met zulk eene warme vertrouwenvolle gehegtheid is toegedaan nog meer aaugemoedrgd door de verzekering welke die Vorst gaf, om zy ne tegen den 14 bepaalde reis naar de Italiaanfche Armée tot zo lange tezuLlen uitftellen dat het gevaar aan dien kant van Tyrol zou gewetken zyn. Zonder dat de juiste ontwikkeling var, zaaken voor als nog voor het publick bekend zykan men egter eene voor hetzelveop hetoogenblikonverwagte gebeurenis, hoewel federt eenigen tyd dikwerf genoeg by ge l ugten gauge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1