C O U R A N T. Ao. 1805. No. 46. ALKMAA.RSCHE DU1TSCHLAND. Be r l y n den I iden November. De Winter neemt dit Jaar by ons vroeg een aanvang. Wy hebben federt verfcheiden dagen eenige voeten hoog lneeuw en een graad van koudedie zelden op Kersmis fterker is. Zeker Engelschïïcer t Lancaster genaamdheeft, federt eenigen tydin de nabuurfchap van Londen aan de '7beems eene nieuwe manier van fchoolon- derwys beproefd, doormiddel van welke du zenden van kinderentenge- lyken tyde en met geringe kosten lezen fchry ven en rekenen kunnen lee- renEr is reeds dadelvk een aanvang ter uitbreiding van deze nieuwe Leerme thode gemaakt, en de Heer Lancaster heeft bevel ontvangen, omdebe« kwaamtie Jongelingen die reeds door hem zeiven onderwezen en aange-» kweekt zyn naar onderfcheidene oorden van het Kouingryk te zenden om anderen op dien trant teonderrigten Frankfort den i aden November. Hoe zeer het mooglyk alleen toe- tefchry ven is aan het vurig verlangen naar het eindigen der vyandelykheden fpreekt men echter weder veel van de hoop, die er zoude wezen om onder handelingen daar toe te zien aanleggen rustende op de verzekeringdat de Generaal Mack van den Keizer Napoleon deswegens openingen zyn gegeven om aan zyn Hof over te brengen het welk ook uit We enen word gefchreven alwaar hy bereids aangekomen is en zvn last aan den Keizer heeft openge legd; hebbende ook de depêche, die den Aartshertog Ferdinanddooreen Franjeben Adjudant, is nagezonden, daar toe betrekking gehad, Voorts maakt men zich nog een gunstig denkbeeld uit het vertrek van den Minister der Buitenlandfchc Zaken Talleyrand naar het Hoofdkwartier alsmede uit het zonderlinge, dat de Ambasfadeurs der beide Mogendheden in weerwil van den reeds zoo ernltig begonnen en doorgezet wordenden Oorlogechter nog te Paryscn teWeenenb\yven In de behandeling der Franfrhe Troupen in Havieln fchynt almede eene ver andering plaats te hebben. N'cttegenftaande onlangs eene bezending wyn derwaard* beftemddoor de Pruis/en werd afgewezen heeft men thans voor de Franfclien verfcheiden wagens brood van hun laren volgen. Ook is een Courier onmiddelyk uit het Hoofdkwartier van 4en Franfchen Keizer by den Pruisjifcben Bevelhebber te Hanover aangekomen. Rondsom Hameln is alles gedoopt. In het Hanoverfche komt voor het overige alleszo door de terugkeering van perlbonen als zaaken meer en meer op den ouden voet terug. De redenen van de terugkomst der Anjlro Rusjifche Armée van de Inn wordt opgegeeven gefchiedr te zyn om dat dezelve bv her doordringen der Franje Armée aan de boven Inn te dugten hadttusfehen Saltzburg cn Bruunau Van Maandag den 18 November.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1