■dcrzelver linker-vleugel omcingeld re worden, en dus de mogelykheid van eene verëeniging met de Armée van den Aartshertog Karei te zullen verlie zen. Naar het fchynt, is een Voornaam gedeelte van het plan der Franjche operatien om deeze verëeniging te verhinderenwelk oogmerk te wuar- fchynlyker bereikt zal wordendoor het voondringen der Franfchen het geen den Aartshertog Karei wel zouden kunnen noodzaaken, zynepolitie tusfehen denErrcAen deTagliameixto te verlaatenwaar door het voordrukken detfranfclie Armée in ttaliën gemaklyk zoude worde gemaakt. F R A N K R Y K. P a r ys den i3den November. Het volgend berigt uit Petersburg, van tien igden October wordt door het Officieel Dagblad medegedeeld Ken OoTps Cofakken te Riga, in de eerfte dagen van Odoberingc- fcheept, is in de Oost Zee door een woedenden lïorm overvallen eren gedeelte dier Troupen aan boord van 12 transportfehepenzyn verdron ken; 4 febeptn zyn tegen de klip van Dondaugen verbryzeld 7 anderen op de kast van Voerl ui, tusfehen Dondaugen en Windau\ het twaalfde is by Ha fan gezonken. Deeze ftormwelke ongeveer 8 uitren duurde, heeft meer dan 37 vaartuigen doen vergaan. Het gatal der daarby omgekomen Rus'fifhe Soldaten beloopt 12 honderd. De Capitein Lunau van Lubeck is mee zyne gebeele Equipagieen elf Pasfaglers,, waaronderzig twee Rusjifche Generaals bevonden omgekomen. Zyn fchip was met eencaanzienlyke fomtne geldsgelaaden.'' Kyftiende Bulletin van de Groote Armée Ürunau den 318x11 Oélober 1805. Verfcheidcn Rusjifche deferteurs zyn reedsaangekomen onder anderen een Sergeant-Majorgeboortig van Moscouween zeer vei Handig man. Men ka-nzjeh ligtclyk verbeelden dat een yder hem ondervraagt heeft, hy beeft gezegddat de Rusfifehe Armée geheele andere gezindheden wegens Frank- tyk voedt, dan inden vorigen Oorlog; dat de krygsgevangenenwelke van Kratikryk terug gekomen zyn het veel geprezen heeftdat er zes van onder zyn Compagnie waren welke op het punt van het vertrek uit Polenverder opgez-ön der zyn dat, indien men alle de uit Franhyk terug gekomene man- fchappen in de regimenten gelaten had, er geen twr'ffel aan wasofzy hud- tk'D allen gederferteerddat de Rus/en niet te vrede waren van te moeten Vegten voorde Duitje herswelke zyniet beminnenen dat zy ccne groote verbeelding van de Franjche dapperheid hadden. Men heeft hemgevraagd of zy Keizer Alexander beminden hy antwoorde, dat zy veel teeflt ndig waren om h m geneigtheid toeredragen dat de foidaten Keizer Paul meer beminden, maar dat c'e Adeldom Keizer Alexander hooger achtededat de JRusfen in het algemeen te vreden waren van huis te zyn vertrokken orhriat zy beter le f ien en goed betaald werden dat zy allen begeerden niet weder in Rusland tekeeren en datzv zich liever in andere Clrmaten nederzetreden dan onder de roede van eene zoo ftrenge krygstugt wedef te keerendstzy wi*ten, dat de Oostenrykers alle hunne battailles veeloren hadden, en niets anders deedon dan treuren. De -inwoners .van Bramau hadden, volgensgebruik, een groorgedeelte vfln de Magazynen van de Plaats in hunne buizen gébragt. Eene Proclamatie .-jeeft alles doen terugbrengen Er zyn nu 1000zakken meeleenegroote hoeveelheid haver, artillery-magaiynen, van allerleifoort, <5o,cooTacioo*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 2