brpod, wsnraan wy groot gebrek hadden: een gedeelte daarvan on ler'r corps van den Maarlchaik Soult verua ld r t „i(S® M^arfchalk Bernodottt te SdtzLurg aangekomen. De vvand heeft zich tocop den weg van Carnitineen van /Tdf teruggetrokken eed KeHmcrï Infanterie wilde in «.(fajU,.™, l,et moest?,=E„° fiS Img, waar de Maarlchaik hoopte dat de Generaal Keiler man het voorzoo! komen om het de terugtogt afteinyden en opteiigten ^oudc. De inwoners verzt keren dat de Keizer van Duiüchland z\ch in zvn verle- mrnhlfr1 r i b^even badw£ar bY bet ongeluk van zyne at mee verno men heeft, liy had er ook de klagtea van zyne onderdanen van Bétemcn en Oostcnryk gekregen tegen de Bus/en, welke allesop eene onbarmSdS wyze plunderen en fchenoendat zy naar de aankomst van de Rranlcb,n ver- laDgen om verlost te zyn van deze zonderlinge bondgenoten tv UB A T, A S C H L, R EP' U B LIE DENÜAAGden id November. Ónder de middelen welke ons Gemer nqbest tot zynen ouden luister en omzag voeren I e »oort voorSkïS tte eerfte plaats geteld te worden het herltel onzer Zeen.agt en ülBmM, Natie kan gegronde hoop voeden dat onder het Beituar van dcnvmÖÏ! lyken erheullwelke aan het hoofd der Bataaf/cbe Marine is geplaakc d heilzaam oogmerk zeer zeker zal worden bertim indier and fin t l n titel e omflaMighcden des Lands ztifks gedogen and^^definan- Wy hebben leeds zeer vcele bewyzen ontvangendat de gronden tot dit hernel reeds aanvange k gelegd worden vermits order anderen nuttige be fluiten-tot aanmoediging van den Zeedienst, akiia.tr is her bv prefSie" plaaifen van Zeelieden op s Lands Werven Magazvnenenz bok reeds he floijm is to. ,k„ aanbouw vap vier Lmicfchepunt iLeB.lt °n eneven zo >C|\ iC- bbkCen .W?ar zal worden gemaakt. Men heef; alhiei de confirmatieontvaDgen«an hetberi"t datdr Pp',.. Akitrs benevens desfelfs twee eerfte Staalsministese zyn omgebragt^entia celyk door eenen anderen Dey is opgevolgd enua- ömftreeks a4a 25 October, begon de Armée vanden AartshertogKarèl in Italien bewegingen temaken, welke derzei ver verlegenheidTnnrtt r om af te trekken te kennen gaven. Masfena vervolgde haf r op dl eS n! Aartshertog moet .alvorens het hem ge lukken kan'de O beieikten ai ,c de Rivieicn en Stortvloeden van den Ftneliamlchen Staar die in du jaargetyde buiten hunne Oevers treden overrrnlWZ l ven begint demote Anréeder Franfchen in Duiuchland voorb! dcnlfn'e°r" vleugel van de Oosterryljche Armee in Italien heen te reiken'- dushe ef? ml binnen een week tyds gebeurten.sfen van het aller- oots bekng te waïten die zelfs nu reeds moeten plaats gehad hebben at„p7;„„ h vv3Sten 1 plaaifen der wedt rzydfch^Lqgers aa^ez,en de Hand. Liet in de daad nabygeweest zynde vertrek van den Zweed fchen Gmnt den Graave van Lowenhjelm ehynt wederom vcranderin-o, dereaan te h h* ben en men meent alle reden te hebben om teonderftelfen dafdR Gvü riceze. Republiek niet yerlaatenzal, uucjuenen, dar die Gezant Li WLYIS - ^ÜCT^m7TL71"^ua, binnen A LKiVlA AÏÏ op Zondag den 1 -den November 180e. 9/i» Vm, W a K li D A 0 E B 0 D- jan Blm, Weduwnaar, geboren te Amfterdam, cn'SmtjeVe/ikerJon-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 3