ge Dochter, geboren te Westzaandam, en beiden alhier woonachtig. Jan Scheer boom Jongman, geboren te Amlterdam en Johanna Vos, We duwe, geboren te Westzaandam, en beiden alhier woonachtig. Pieter HazisJongman, en Antje VeenboerJonge Dochter, beiden al hier geboren en woonachtig. DERDE GEBOD. Maximil'ianus Ludovicus NuyetisWeduwnaargeboren te Hoogflraaten in Braband, en woonachtig te Limmen, en Maria Rofettha ConnemanJon ge Dochter, geboren en woonachtig alhier. Jan Hemel, Jon,man, en Anna KeilermanJonge Dochter, beiden ge- boren te Alkmaar, en aldaar woonachtig. Ter Secretarye der Stad Alkmaar, zynvan den leden tot den i7den November 1805, aangegeven de nagem: Overledenen. ArminaDochtertje van F. Faske dag- Tryntje Jans, Wed: li Schreuder, 64 jaar Aaltje 'MooyHuisvrouw van J de Lange53 jaar. ElifabethGerrits78 jaar. Elifabeth, Dochtertje van Jan van der Maas7 jaar. Jannetje Dochtertje van Barend Jans Doe/er. In de opgave der Overledenen in 'tlaast voorgaand No. dezer Courant, liaat Anna MariaDochtertje van M. A. Daeyoud7jaar, lees, Adriana Mariaoud 6{ jaar. Op Maandag den 9den December 1805, en volgende daagen, zal men ten Sterfhuize van wylen den Heer Cornelis de Boer, Boel- huis houden van een zeer Nette en Zindelyke Imhoedel, beftaande in kostbaare Vrouwe en Man,kleedereneen groote party Lynwaaten Luyer Mam,goedGladboute Meubelen, waaronder een fuperbe Mahonie- houte Boog Kabinet, aito Celinder Buraumooye Stoelen met groene Zit tingen," llaand Horology e &c Purcelein, Koper, Tin, Verlakt Goed, Wit Engelsch dito, SpiegelsScbilderyen, BeddensDeekenswaar on der een Fraay Ledicants Btd en toebehooren, Optica Spiegel meteen groote party PrentenFiooLn waar onder een extra Fraay Muficq &c. alsmeede kostbaar^ Juweelen, PaarlfnoerGoud en Zilvereen extra Fraay repetitie Goud Sakhirologiedito KettingDeegen met Zilver gevest Leepels, Vorken&c. Deeze Imboedel zal te bezien zyn op Donderdag en Vrydag den sden en 6den December eerstkomende, des Morgens van 10 tot 12, en des Namiddags van twee tot half vyf üüren. By A Homeland BierlaaghBoekhandelaar te Alkmaarzyn te bekomen Heelen en Gedeeltens van Loten, in de 10ofte Generaliteits nuBataaffche Loteryéwaarvan de ijle Clasfe den 2den December 1805begint te trek ken. (Houd Generaal Contre- Boek.) By Hendrik CosterBoekdrukker en Verkooper op de Voordamzyn Heele en Gedeeltens van Lootert te bekoomen in de Generaliteits nu Bataaffche Loterywelke op Maandag den 2den December 1805, zal beginnen te trekken. Xe A lk ma ar, by de Erv en van A. Sterck, inde Achterdam,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 4