C O U R A N T. ALKMAARSCHE i\o# Van Maandag den 25 November. S P A N J E N. Madrid den i6den November. Extract uiteenenparticulieren Brief uit Milaangedateerd 9 dezer. Op hec oogenblik, dat ik u dezen fchryf mocdtalien door aeQostenr))kfche'Yxo\iipcr\ geheel ontruimd zyn. Naar alle waarfchvnlykheid zullen zy zich door Styne en Karintbie retireeren, alwaar hun nog Cenige wegen ter omkoming zyn overgebleven. Doch de Aartshertog Karei fchynt vermoed te hebben dateenaftogt door het Tirolfcbs fpoedigerkon verrigt worden *dan hy zal zich aldaar op nieuw tusfehen twee vuren zien gebragt. Er komen hier vele Oostenrykfche Gevangenen en De- ferteurs aan dieniet alleen zeer verblyd zyndat zy zich onder dq Franfchen bevinden, maar inzonderheid, dat zy in de gelegenheid zyn van brood te kunnen proeven. In gansch Italië heerscht thans degrootfte blydfchap. DUITSCHLAND. M uh L d o u f f den 3often Oftober Overal trekken de Ooslenrykersen Rus/en terug om de aankomst der tweede Rusfïfche Arméeaftewagten ech ter is deze retraite niet aangenaam aan dc Franfchen want zy wenschtcD dat de Generaals Kutufow en Kienmayer hadden post gehouden dewyt de maat regelen zeer goed genomen waren om hun Leger van alle zyden intefl uiten. De Franfchen zeggen dat zy diredt op Weensn marcheeren en heden is Keizer Napoleon naar het Leger vertrokken. Lints den 6den November. Al de onderfchepte brieven vermelden dat de Hoffieraden reeds op den Donau zyn ingefcheepten dat men te ÏÊee- nen eerlang de Franfchen verwacht Regensburg den iSden November. Den 9deD dezerzyn de Pruisjï* fche Staats- en Kabiners Ministers, Graaven von Hardcnherg en Haugvuitz, van Potidam te Berlyn teruggekeerden den 1 iden zou de laatstgemclde, verge zeld van den Legatie Raad Lombardnaar het Hoofdkwartier van Keizer Na poleon vertrekkenom, gelyk de openbaare Nieuwspapieren meldenaan Z. M. voorfl igen tot herhel van den algemeenen V reede te doen. Alvorens tot deeze nieuwe bezending te befluiten, fchynt het Hof van Berlyn het antwoord van den Franfchen Keizer, op eenezekere verklaaring van hetzelve, te hebben gewagt. Dit antwoord moet kortelyks te voren ook werkelyk door den Franfchen Legatie Secretaris den Heer Courbon St. Genestdoor den te Berlyn refidecrenden Gezant Laforêtnaar zynen Kei zer met depêches afgezonden geweestby het gemeld Hof zyn overgebragC geworden. Terwyl het centrum der Franfcbe Armée regtdreeksopWeentw aanrukt, verfpreidde zich de regtervleugelonder aanvoering van den Maarfchalk Bernadotte, al meer en meer in het Tirolfche

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1