C O U II A N T. ALK M A A R S C H E Ao. i Soj. r*Ot j S Van Maandag den 2 December. I T A l~ "1 l" ~~n". apels den apften November. Daarvvvthans verzekerdzyn van de ±^l weldaden eener Neutraliteit te zulk n genieten, zoozullen, oplasc vanZ M., de opgravingen in deoudfte (leden van Pestum, Baja, liuzzoli enz, met den grootlien vver voortgezet worden. DENEMARKEN. Koppenhagen den ióden November. De fchadelyke gevolgen van den laten en hagchelyken Oogst dezes jaars,en den vroeg ingetreden winter zullen zich misfehien eerst m her toekomende jaar degelyk doen gevoelen. Aan verfcheidene plaatfen namelyk, is weinig of geen winterkoorn gezaaid geworden, en aan de meeste oorden heeft men zich van onzuiver en flechc zaad totzaaijing moeten bedienen. GROOT - BRITTAN NIEN. Londen den c/lten November. Eenige tyd geleden werd zeker ry!c koopman alhier, metoam cSieele, in een bosch vermoord. Vergeefs zogc men den dader op'hec fpoor te komentot hem eindelyk het volgende voor val ontdekte. In den fchoorfteen van een klein huis te Oatlandsby Chel/ey ontltond eenigen tyd geleden brand. De eigenaar was afwezig de vrouw fchreeuwde om hulp; de buren ylden toe, en een onder anderen zocht in de haast, alles, wat digt oy den fchoorfteen ftond en befchadïgd had kunnen wordenweg te ruimen. In een naast den fchoorfteen gemaalct gat, vond hy een paar laarzen vet borgendie hem des te verdachter voor kwamen, daar zy naar kleine boeren laarzen geleken, Toen de brand ge- bluscht was befchouwde hy dezelve met meer opmerkzaamheid Nu zyn de Schoenmakers alhier gewoon om op hunne laarzen den naam hunner ka lanten en daaronder den hunnen te fchry ven op dezen vood men den naam van den ongelukkigen Steelegefchreven en geloofde bovendien nog eenige merkteekencn van bloed daaraan te befpeuren. Toen nu de huisheer te huis kwam en vernamwat er gebeurd wasliep hy terftond naar den fchoorfteen vorderde zyne laarzen terug en dreigde hem dieze gevonden had om re brengenwanneer zy niet terftond aan hem teruggegeven wierden hy werd echter op hetzelfde oogenbhkgevat, en aan de cumineeleRegtbaDk over geleverd. Men heeft tyding, dat Jean Jaques Desfalineste St. Domingo overleden zynde, in zyn plaats, onder den naam van Keizer van Haïti fopge- volgd door Chrijlopherdie in het Eiland Chnftopbe als een flaafgeborenis» en daarvan ook den naam draagtVoor het jaar 1793 washy een KLên aker van zyn Ambagt en de eigendom van eene Fianfche Dame, dieaan K.uij» rrangois woonde. Hy fpree t het Engelscb zeer goed eD wordt gezegd min der wreed te wezen dan Desfalines.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1