van den oorlog onaffcheidbaare nadeden uit den weg ruimendetegelyk met alle heduetheid voor zulk eene menigte anders lediggaande vreemdelingen. Reeds bevinden zig (zegtde-Mon/tear) 50 duizendOostenrykerno frank. r J hereids worden er van alle kanten door de Prefeften van gevraagdal- 2n'onthaalt men hen met dat belang, welk eene ongelukkig uitgevallene danoerheid inboezemtoveral wordt hunne krygstugt gepreezenallerwe gen doet men hen volop verzagting en vertroosting genietenoveralin één woord ondervinden zy, dat by de frunfeben een overwonnen vyand een vriend wordt.ementvan z Exccl] den Minister vanOorlog bepaalt de wyze de Werkbazen of Landbouwers, welke gevangenen als Werklieden tillen beziaheid verfchafTcn te volgen; het verzoek daartoe moet aan den TUaire der Gemeente worden gedaanmet opgave van het getal der gevraag. 2vaneenen, den aart van herwerk, datmen hen wil opdraagen enhec w™ hen daartoe te voldoen. De Maires zenden die verzoeken aan de Pre- f ft en on deezen veritaan zig omtrent de vereischte maatregelen en byzon- deVheden'in dit opzigt met de militaire magten. Alle de aldus werk beko mende gevangenen zullen van een kaartje worden voorzienverlofomte ar'Voïenïetm Kelzerlyk Befluit zullen er ten fpoedigttcn by de Groote Ar- mée twee Eskadrons Guides worden opgerigt, beltaande m buiten actieven dienst ceftelde Officieren, geboortig uit de Departementen van den Opper. Neder Rhyn en waartoe men alleenlyk zodanige der bedoelde Officieren ook uit andere Departementen zal toellaan welke de Hoogduitfche taal fpree- kEOnze Keizer heeft aan Z. D. H. den regeerende Prins van Yfenburg toege- ftaan om een Infanterie Regiment te ligten op den voetgelyk veele Duit- Mie Vorstenvoor de RevolutieRegimencen m Franjchen dienst hadden. Bv een Keizerlyk Befluit, gedagteekend uit het Kamp by Braunau den 26 Ca zvn tot Leden van den Senaat benoemd de geweizen Doge van Genua T)urai"0 en de Maire Cambiafo, s TB AAT e n URC den 19 Jen November. De Heer Larochefaucauld is ee-ièe dagen geleden alhur aangekomen en naar Parys vertrokken. Giste ren avond is de Heer van Cubenlzel met zyn gevolg alhier gearriveerd De Oostenrykfcbe Agent Ecpfendie zich hier ophield is, na bekomen last van den Pit ftft, naar Frankfurt gereisd Eergisteren is de Deputatie van den Senaat op hare terugreis uithetkoi- verb kHoofukwartier naar Parys gaande, alhier aangekomen BATAAF SC HE REPUBLIEK. D e N H a a G den 30 November. Volgens ingekomen berigt uit Texelis aldaar na verlies var. het Poeren onder voorgeven vaneen Amerikaansch Vaartuig te zyn, binnengebragteen EvgeUcb Fregatkomende vaD Guern sey en geladen met Rum en Suiker; zyn de, op order van den Schout by Nacht Kikkertprovifioneel in beflag genomen. By Kefolutir van den R a a d der Stad Alkmaar in dato 27 November 1805. het getal der Turfdiagers wederom als tevooren bepaald zvudeop vyftig, zyn uieu ten gevolge vacant verklaard vyf bedieningen als .1 urfdrager.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 3