I n 7.yn noc!i by dezelve Refolutie vacant verklaard de navolgende Bedie ningen; 0 c als: Stads Bode en Vendumeester in plaats van wylen Klacis Mikkes. Jviapwage en Appelmeeter in plaats van wylen Gerrit fPesfeling. Ln Nodiger ter Begravenisfe in plaats van David Coster. huis a 1 hier"bedraag5 q° L cc r e ten behoeve van hec Aalmoesniers- Ter Secretarye der Stad Alkmaar, zyn van den 24ften November tot den men December 1805aangegeven de nagern: Overledenen. (7netjeDoc tertje van Dk. Manne veldj a jaar. Marytje van KleefWed: J. Isver ding70 jaar. G err it If 'esjeling41 jaar. Abraham Zoontje van Maria van Eyk5 ueeken. Grietje Ryfevoort Huis trouw van Hk Ritsma54 jaar. Aegidius Valck40 jaar. Grietje, Dochtertje van E. Klomp 7 jaar Rsnier Spierdyk, 66 jaar. Klaas Mos36 jaar. Op Maandag den pden December 1805, en volgende daagen zal men ten Sceifhuize van wylen den Heer Cornelis de Bo'fr' Boft Huis houden van een zeer Nette en Zindelvke Imboedh beftaandê in kostbaare I Jonvce en Man,kleedereneen groote party Lynwmten Luyer Mansgoed, Gladboute Meubelen, waar onder een fupërbe Mahonie*, haute Boog Kabinet, auo Celinder Buraumooye Stoelen met groene Zit- tingen, (hand Horo/ogie &c Purcelein, Koper, Tin, Verlakt Goed Wit Pngelsch dito SpiegelsScbilderyenBeddens, Deepens, waar on der een Fraay Ledicants Bed en toebehooren, Optica Spiegel meteen groote party Prenten, Fioolen waar onder een extra Fraay Mufica &c als meede kostbaare JubelenPaarlfnoerGoud en Zilver, ee n extra Fran' repetitie Goud Sakhorologiedito Ketting, Deegen inet Zilver gevest LeepelsVorken&c. Deeze Imboedel zal te bezien zvn on Donderdak en Vrydag den sden en 6den December eerstkomende, des Morgens van 10 tot 12 en des Namiddags van twee tot half vyf üt'u-en. De Houtwinkel van G. Schhetzmeïer, is van de Zydam in de Appel fteeg verplaatst; by dezelve is te bekomen: door eigenhande ge- maakt Kinder Speelgoedsoor een civiele prys, zeer gefchikc voor St Rticolaas prasfentjes Verzoekt een ieders gunst en recommandatie. wSLI? "%elaAnd .B'erlaaSh - boekhandelaar te Alkmaarzyn te bekomen Heelen en Gcdeeltens van Lotenin de 10cjle Generaliteits nuBcitaaffrh* Loteryé, waarvan de ijle Clasfe den adep December 1805, begint te ken. (Houd Generaal Contre-Boek.) uegmttetiek- Op T ingsdag den 3den December aatilt iande, en volgende dagen zal de Vendumeester W. I r ons ten zynen Huize, Boelhuis houden van aller! nande Huisraad en Inboedel, &c. lcr' Op Woensdag den iSden December 1805, zal men voor de Bank van Letning alhier, Verkoopmg houden van alle Panden die als danverltaan Te Alkmaar, by de ërvenvsqA.Sxe^ck, indeAchterdam. I )nr' T PI* f 10 unn T h U /I 1 /-i t* f-i r. - 'UW^, UUU

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 4