c O U R A N T. alkmaarsche Ao. 1805. Na Van Maandag den 9 December. G R O O T - ti R i 'F A iN N N' 10 n d e n den 2den December. Een brief uit Trinidada den apften j September gedagteekend meldt, dat de Admiraal CocW aldaar mefeen Limefchfp en een Fregat was aangekomen met W^fk riet in te winnen, aangaande een meer van Pik, welk by de Golf van Pavia 5i|t circa ao mylenvan Porto d'EspagnedigtaanZee, en welk zich vy£ mylen uitdrekt. "Indien dit zoo mogt bevonden wordenzal het de groot- fle voordeelen aan onze Marine opleveren dewyl men alsdan een overvloed van die artikel, met enkel de kosten van opdelving bekomen kan. De Granen alhier op de Marktzyn derk aan t dalen, vermits de v00[™ad daar van zeer overvloedig is. In Tarw en Gerst gaat er mets omdewyl men in de verwachting is van nog lager pryzen. mioi.-ii-ft Het is thans zekerdat de onlangs voorgenomen aanval ovBoulogne mislukC is: hetwelk veroorzaakt werddoordefchielykeverandernig des winds en lier daarna ftormachtig wederwaardoor onzekleMnefchepen in huuiteHte gevaar gebragtwaren door de brandingen drie van dezelve zonden, doch zonder verliet aan de manfehappen. De geledene fchadep worden zoo hoog berekend, dat het plan voor als nog niet hervat zal kunnen worden. De Kapitein Blackwood, heeft aan de Admiraliteit een brief gebragt van aen Admiraal Collingwood, waarin hy, na nog eenige om.tand.gheden van den laatften Zeedag medegedeeld te hebben, ernogbyvo.gd Bezig zyn de met de genomen Schepen van gevangenen te zuiveren, vond ik zulk een aantal gekwetden dat ik omde memchlyke ellende, zo veel in mvn vermogen was, teverligten, een brief zond aan den Marquis ue SolanoGouverneur-Gen iraal van Jndahifia, hem aanbiedende omdege- kwetllen, op een handl'chrift, onder zyn zorg, aan land te nemen; welk voordel met de grootde dankbaai heid werd aangenomen niet alleen door den Gouverneur, maar ook door het gantfche land het welk weêrgalmde van dankbare uitdrukkingen Twee Franfche Fregatten werden daar opge zonden om die gekwetden af re halen tevens medt brengende alle dm En- relfchen welken op verfcheiden Schepen fchipbreuk geleden hadoen, aan biedende, om onze gekwetden in hunne hospitalen te neem^n zvn woot d van eer gevende, dat zy daar in met alle zorgvuldigheid zouden behanueld W Debrief van den Admiraal ColRvgwoodaan den Spaan/cben Gouverneur was van den volgende inhoud- Een groot aantal van Spaanfche onderdanen gekwetst zynde geworden m het laat de gevegttusfehen de Britfche er Verêemgde Spjanft hen en bron, Ie Vloten, op den aiden Nov.; zoo vordert demenschlievendheid1 enmyn verlapgen, omhetloc van deze gekwetde meufchcn te veil igten, u >v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1