C O U 11 A N T. alkmaarsche A o. 1805. b'o. 50. D i T S C H L A N D. Frankfort den roden December. De Bataaffche Generaal Dumon- ceauop den i4der Novemberdes avonds id Mem vernemendedac z.ch nog eenige benden Rusfen in de liosfchen en Gebergten buksjani D««- renjteinophielden, gelaste d^n Kolonel Lbasfeen een dcf, den Staf van hem Generaal, on: op den '5 voor het aanbreken a '2» met een Battaillon ligte Infanterie den vyand op te zoeken. De Kolonel werd in zyne operatie door de Ingezetenen zeer geadfifteerd die zich mee vele bereidwilligheid tot Gidfen aanboden, en is in den avondmeteen groot aantal Rusfifcbegevangenenwaaionder dertig geblesfeerden teStem "l^een Nieuwsblad van Bamberg leest men den volgende Brief uit Regen burg: De Heer van Taufkirch door den Maarfchalk rier naar Muncben afgevaardigd, brengt de tyding, dat dc Chevaux legers te Iglau, op de frontieren van Moravie, naar dc kant van 5a- hemen een aaomerkelyk Magazyn als medeeene Militaire Schatkist waar in verfcheidene honderd duizend Guldensyermeesterd hebbenets. Hanove r den4den December. Laastleden Vryd ag heeft deFn^/ fe bezetting te Hameln de verovering van IVeenen door verfcheidene Ai tillerie- falvo's gevierdook hebben daarby een uur lang al de klokken geluid. frankryk. P a r y s den i iden December. Den stfrten November zyn te Boulogne zonder dat inen meld door welke oorzaakdrie Kanonneerbootcn inde lucht gefprongen, hetwelk aan de naastby zynde huizen eenige fchadc gedaan en de Stad in beweging heefegebragt. Gelukkig dat geene andere Schepen vuur hebben gevat, als wanneer de ramp zeer ernflig had kunnen worden, dan, men was er deze fchrik fpoedig vergeten toen er tydmg kwam, dat degroote Armée in IFemtn was getrokken hetwelk onder allerhande bewy- zen van vreugde werd afgekondigd. Te Bordeaux had men bt rigtdat 23 fchepen door ons Rocheforter Eskader eenoomen en te Teneriffe waren opgebragt. Men verneemtdat het Deenfche Gouvernement eene mfchryv ing g p e heeft ten voordeele der Ingezetenen van het Eiland St. l bomas. pet is r>e- kend dat, op den aaften November van het voorleden Jaar, in die ichoone Volkplanting door een Brana in de asfche gelegd zyn 634 Huizen en een groot aantal Pakhuizen, vervuld met allerlei Koopmanschappen. 1 waalt Burgers van Koppenbage zyn aan het hoofd dier ïnfchryvmg geplaatst enmen meent niet zonder grond dat dezelve eene aanmerklyke lom zal opbreng n, gemerkt men zich herinnerd dat toen in het Jaar 1793een groo g van Koppenhage door een brand vernield werd de Inwoners van lJ een grootenoijderftand aan die van deze tioofdltad hebben toegezon e Van Maandag den 16 December.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1