"Men rckend thansdat de aankomst van de IncLiafche en Chinafclie Vloot in Engelandvoor een Koophandel van dat Rykeene zaak van het grootst be lang is nadien de waarde dierVloot, vo'lgcns de egtfte berigtcn geregend wordt op 14,500,000 P. St. (zynde 348,000,000 Franks) en dus gehouden wordt voor de rykitc Koopvaaidyvlout, die er ooit in Engeland is binnen gekomen. Men heeft te JEéenenberigten uit Carjiiole, die de retraite van de Armëe onder den Aartshertog Karei, bevestigen en te gelyk zyn misnoegen te ken nen geven over het geen er is gebeurd: zelfs wil men, dat hy aan zyn Broe ier d n Keizer zou iegefchreven hebben dat hy alle de Ministers voor hun leven lang moest gevangen zetten als zynde het aan hun dat men het or geluk der Oostenrykfche Monarchie te wy en had; verders raad hyzyn Broe Ier, om met dn t'ranfchen Keizer een afzonderlyke Vreede te fluiten als het eeni ,e middel o.n nog minder harde conditiën te bedingen De Aarts hertog heeft een Kolonel, die zich in debattaille van Caldiero niet wel had gedragen voor het front van zyn Regiment gecusli erd. BATAAFSCHE REPUBLIEK. Utrecht den i4den December. By eene Publicatie van onsGemeen-e- Beftuur zyn opgeroepen lien Gecommitteerden uit de urgery door de Stemgeregtigaè Ingezetenen te benoemen, ten einde met het Gemeente- Beltuurte delibeteeren over nieuwe Belastingen tot inftandliouding van Sta s Financien, welke, niet (t ydrng zynde te.en de algemecnedoorhetGou- vernement gemaakte Bepalingen, met goedkeuring van het Departemen taal Beltuur 's Lands van L trechl zullen moeten worden in werking gebrngt om aantc uilen zodinig te kort m Stads Ibelauric, als het gemis der tegen- woord g a-heven wordende middelen zal veroorzaaken. Men heeft alhier tyding ontvangen, dat er tusfehen de Steden Brun en Olmuts, een g'oo.e Battaille heeft plaats gehad tuslchen de Franfchenen Oosie?,rykfche- mjifche Arméeën waar by laatstgemelde40,000 Man 150 Stukken Kanon enz verloren hebben. Ook zyn dezelve (leeds Vlngru ndc en worden van alle zyden door deFranfchen vervolgd dcszelfs Kavallary is he m kmt op de hielen, en zy zal hem even als zy weleer heeft gedaan, de- zelve weeten intehaalen. Op Vrydat enSaturdagden 2often en aiften December 1805, zal in de Nieu we Doelen binnen Alkmaarhet navolgende worden geveild en verkogt. Een Hegt Sterk en binnen weinig Jaaren meest vernieuwd Huis cn Erven, zyndeetn welgelegen Neeringryke Steenkopery, op de Turfmaikt. Item een Hui5 en Erven gebruik 1 wordende tot een K Ikhokagter gemelde Huis. Een Pakhuis en Erven, (taande en gelegen op Zevenhuilen. Drie Woo- ringen met hunmn Ervengenaamd het Blauwe leknaast het Kalk Hok. Een Huismans Wooning met twee Kavelen of Dertig Morgen Weidland, Baande en gelegen aan de Molenweg in de BedykteSchërmeer, in de Polder F Ren Stuk Boschlftnd gelegen aan de Laanderweg in de Heer Hugo Waart Een Stuk Weidland genaamd de Brammergroot 5 Morgen ge- 1- en onder de bannen van Koedyk; ll'aar van de helft der Kooppenningen kan blyvenjlaan Een Huismans Wooning mer 37 Morgen zoo Bo-chZuad als Weidlandgelegen aun de Laanweg in tic Scherm eer. Een Huis en Er-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 2