ve, Baande en gelegen aan de Westzyde van de Doelenfiraat, belendde U eel:[Jan van der Meiden ten Zuiden en Getut Klinkhamer ten Noorden Een Huismans YVooning met Stalling voor Vier en Twintig Koeven en Twee Paarden; Item een Ruime Hooiberging, Wagenhuis, en een groot EH, (taande aan de Oostzydevande HoutsmansBraat. EenHuistntr- ve (taande en gelegen aan de Noordzyde van de Oude Grap tuTchen de Kion Jlraat en het Ruite<Jleegje Een Huis met een Erfgroot omtrent go Roeden genaamt de Halvemaan, (taande engelegen in de Kerkbuurt tot Heiloo Een Stuk W eidlandgelegen in de Bergermeerby de Barnebrug grooc Morgen De I lelft in een Stuk Weidland zvndevoor een lein gedeelte Ouden voorts Nieuw Land, gelegen 111 de bergermeeronder de Heerlvk- heidvan Bergen, groot in het geneel 8 Morgen. Een Stuk Wejdland 'ge legen in de Egmondermeerop de hoek van de Scheiflootonder de Bannen van li ummenumgenaamt de Modderhoekgroot 3 Morgen. °P Vry ;ag t n Suturdag den 27lten en abltên December 1805zal ;n de Nieu- w Doelen binnen Alkmaarhet navolgende worden geveild en verkogt. Ei n Huis en Erve z.ndeeen Koekebakkerywaarin deeze Affaire reeds veele Jaaren metgoed (ucfes is gedaan en nog word voortgezet, in de Kool- tum, Een Huis en Erve, (taande en gelegen aan de Zuidz\ de van het Dror kenoord Een Hmsen Erve(taande en gelegen aan de Noordzvde van de C u e tiragr Een Huis en Erve(taande en gelegen aan de West- 2yde y.11 de Hoogftraat. Een Pakhuis er. Ervedaar't op (laatBaande en ge! gen nand. Zuidzyde van de SpanjaardBraat. Een Huis en Erve daar 'top Baat, Baande en gelegen aan de Westzyde van St. Annaflraat. Een H' cht Stcrk WelJoortimmert en binnen weinig Jjren meest vernieuwt duobeld Huis en Erve Baande en gelegen aan deNoordzydc van de Lange. Brant; meteen Steeg uitkomende in de HoogeBraat - Een Wagenhuis en Stalling voor dnc 1 aarden, inetSteene Krebben en genoegzame luunte tot berging van Hooy Stroo en Haver, agter gemelde Huizing. hen Huis- mars Kooning, met 24 Morgen zoo Weid, Zaad, als Bosch Landge- legen aan de Westzyde an de Bosch weg in de Zype Een I ui- en Erve ltaande en gelegen aan de Noordzvde 1 an de Oude Cragt nabv het Ruiter- Beeeje zvnde N° ioóin Wyk A. - Een Hui,sen Erve', van oudsgenaamt de Wildeman, op het Dronkenoorr. Een H Js en Ene, (taande en .m- legen aan de Zmdzyde van de Koningsweg, beien \J Trompetter ten Wes ten, en c.e Erve C. Paauw ten Oosten. Een Huismans Wooning met Stalling voor 15 Koeyen, in ruime Hooyberging, op het Zeghs - Een Stuk Weid,and gelden in de Bergermeer, genaamt het Rfctbot of Kromme Vv h 1 e"/ Rti fiCD als VOren8enaarnt de Pci utboks Weid. hen Stut W eidland gelegen als voren, helend de Wee tusfehen de B r,e BnigLb hiue Mo enier Zuiden. - Een Stuk Weidland, genaamt deNey. inburger ru/. Een Stuk YVeidlard genaamt Jieyers Kuyper Weitje. Fen Stuk Weidland genaamt de Zuider i/eme MitkmsJIag - EenCapitaal Hegt, Sterk Weldoortimmerd Huis en Erve. Baande en gelegen aan de OmczydevanhetRnffyoort. - Een Huis en ErveBaande en gelegen aan de Oostz'de vanhetRufevoort, naast het vorige Huis. Een Huis cn Er ve genaamt de Blame Boerwaarin ooi eugelyke Jaren de Tap Neering is gedaan, op de Zaadmanst aan de Noordzyde vanbetLutticq Oudorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 3