Een zeer Vermakelyk Welaangelegd Buitenverblyfgelegen aan de Heere» Weg; even buiten de Geester Poort. - TFÖTV L V ki-FK C L A M A T I Egedaan binnen ALKMAAR, op Zondag den 15den December 1805. E E R S T G E B O D. Jan Seelen, Jongman, geboren en woonachtig te Haarlemen Alydavait den Berg, Weduwe, geboren te Zwolen woonachtig alhier. TWEEDE GEBOD. Fredrik van den Bos, Weduwnaar, geboren alhieren Jobanna Middelhuis Weduwe, geboren te Ootmarfen in Overysfel, en beiden alhierwoon- achtig. Tér Secretarye der Stad Alkmaar, zynvan den 8ften tot den i5den December 1805, aangegeven de nagern: Overledenen. Debora Al di Dilhoff, Wed: J. C Neeltje Jans StekelbosHuisvrouw Zanegeest307'aar. van J Williggryp t 54 'jaar. BlaartjeDochtertje van C Kwan- AntonettaChristina, Dochtertje van tis, 1-4 jaar. 4 J- A HHfejaar. Jan van Eyl51 jaar.\Jan H°s79 Jaar- De Leden van de Kamer van Fabricage en Riant/oenen uer Stad Alkmaar, zyn voorneemens om op Dingsdag zynde den a4ften Decem ber 1805, des voormiddags om tien üiiren prscies, Publicq te Verkoo- pen 40 h 50 Parken Zwaar Esfen Hak Hout, leggende in de de. ze Stads Hout naby Ropjeskuil, aan de Hotverlaan. De Ondergetekende verzoekt by dezen zyne respective debiteuren we» gens de Jaren 1804 en 1805, hun verfchuldigde te willen voldoen, aan G. de Heer, Notaris en Procureur alhier, als tot de ontvangst en in vordering, daarvan, door hem gequalificeerd. Jacob Hagen, Loodgieter en Leydekker. By Hendrik Coster Boekverkooper te Alkmaar, zyn te bekoo» men: Nieuwe Ordonnantie op het Middel van het Klyn ZeegelGe- arrefleerd by hun Hoog Mogende, in dato <28 November 1805 8 Stuiv: Aanfpraak van den Bailluw van Rhynland, by den aanzegging van den Dood van Darmen Hendriks en deszelfs Huisvrouw &c. &c. te Leiden. Siegenbeekover de Nederduitfche Spelling a 48 Stuivers, Woordenboek a 48 Stuivers. Weilandover de Nederduitfche Spraakkunst h 48 Stuivers. Zey delaarAanmerking op de Spelling van Siegenbeek 25 Stuivers. Bilderdyk, over de Gedachten der Naamwoorden in de Nederduitfche Taal 22 Stuivers. PotbierVerhandeling van ContraCten en Verbintenisfen, 2de deel ilte Ituk A 1 16 - Weêrvoorfpellende Tavel voor 1806 4 Stuivers, Byvoegfel op dezelve 6 Stuivers Ordinaire Schryf Comptoir- Koopmans Zak- en ander© Fraaye Almanakken voor 1806. By J. A. Aghina in de Langeftraat, is best Sirop de Punch te be- koomen voor/2 de groote, en/1 de kleine Vies. Op Woensdag den i8den December 1805, zal men voor de Bank vaa Leening alhier, Verkooping houden van alle Panden die als dan verttaanzyn. "Te Alk m a a r by de E rTsn vaiT A. S t e R c k in de Achter dam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 4