C O U R A N T. ALKMAARSCHE Ao. 180j. No. 51. Van Maandag den 23 December. DUITSCHLAND. Regensb org den I7den December. De beweegingen onder de Troupen der verfchillende Mogendhedenwelke zig in het Hanover J'cbe co omliggende plaatzen bevinden waren in de eerllc week van Decern- bernog even derkalsfedert eenigen cyd herwaards. By d eRüsfenen Engelfchen bepaalt z'g al les, gelyk reeds te voren gemeld istot marfchen en contramarfchen terwy I derzei ver aantal in het Noorden van Duitschland voldrekt niet vermeerderd is Een Ziveedsch Kegimencwelk te Harburg in garnifoen is gekomen ver lustigde zig in het tegenwoordig jaargety met 's nagts militaire evolution te verrigten. Even gelyk zulksna den vorigen Ryks oorlog in Duitschlandmet opz^g- te tot de fchadevergoedmgs Landen plaats had, worden thans ook reeds door Frankryks Bondgenoocen de aan dczelven toegekende aanwinsten van Landen enz. in bezir genoomen, In de Gazette van Stuttgardvan den iaden dezervind men het volgend officieel Bulletin Brunn den 5den Decern!.er. De Keizer van Duitschland heeft een'dildand van wapenen voor zyne trou- pen gevraagd en dezelve is hem toegedaan. Hy heefc daarenbovn n dezelve ook gevraagd voor de RusJ'en: Van de 80,oco mannen, die er zich van hun in den veldflagby Austerlitz bevondenzyn er 40 000 verlorenhet overi ge, zonder Artillery, zonder Begagie en omcingeld door de I'ranfche Ar- mée, kan een dergelyk lot niet ontlhappen dan alleen door een Wapendil- lland Zyne Majefteit de Keizer heeft die edelmoedig toegedaanonder voorwaarden, dit alle de Rusfifche troupen met derke marfchen geheel Duitschland en de beide Gallieren zouden verlaten en naar hun land terug keeren. De onderhandelingen, die deswegens tot hier toe hebben plaats gehad en welken alleenlyk ten oogmerk (chenen te hebben om tyd tewinnen, ten einde de wakkerheid van den Franfcben Keizer te verrasfehen daan eer lang doorerndigeronderhandelingen gevolgd te worden die fpoedig op een roemryken en bedendigen Vrecde doen hopen. Op Vryda en Saturdag den 2oden en 2iden December 1805, is in de Nieu we Doelen binnen Alkmaar, het navolgende geveild en verkogt. Een Huis en Erven zyndeeen Steenkopery, op de Turfmarkt. Item een Huis en Erven gebruikt wordende tot een Kalkhokagter gemelde Huiss Itrykgeld 2450 gl.I, Groen verhoogt door C. Voller met 700 gl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1