c O U R A N T. alkmaarsche Ao. 1805. No. 52. Van Maandag den 3° December. NOTIFICATIE. De R A A D der Stad ALKMAAR, maakt mits dezen aan de In- en OT*P7tdtcn£n derzelve Stcid cn Jurisdictie bekend. eritehk Dat door denzeiveter voldoening aan de Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Finantien der Batarffche Republiek variden4 December 1.1. tot het ontvangen van de Aangeving der Lyten en to .het <1- neeven der Permisfie Bi/letten ter Begraavmgzyn g^quah iceerd de re^c Secretaris Jen dezer .Mad. - Wordende een .ejrby^^ fchuwd om nauwkeurig zorge te draagen dat van den ilten Janua.y 180& af aan die Aangeving geregeld gefchiede conform de voet en wyzewc. by de'Ordonnantie van de belasting opliet Regt v^\^UCCe^ V^n ^n^ T Oüobcr dezes laars, is bepaald. En zullen ten einde hier omtrtnd aan de In eezetenen alle mogelyke faciliteit tegeeven, oningevulde Declaratoirm van A ingeving van Lyken ter Secretarie dezer Stad gereed gehoudentn aan TzodSn d!e du mogten verlangen, tegen redelyke voldoen,ng afge- §C Te" Tweeden. Dat tot Directeur over de Invordering dtr Behstmg op het Regt van Succesjie binnen deeze Gemeente door den Raad van Hnan« .enndap partement, is aangefteld de Heer Mr. Ifaac Groen, oudlte Secretaris dezer Èindëhk. Dat dadelyk met den Ferften January van het aangaande Jaar 1806 - alle zoodanige In- en Opaezetenen dezer Stad en Jurrsdiftie, wilke eeDifte Neering, HandteeringHandelBedryf of Beroep uitoeffencn ofuic eenifen HooSè zyn begreepèn in de Publicatie van Hun Hoog Mogende van den 2 dezer Maand December vvaarby het Regt van Patent word vas|ge- fteld, zich zullen kunnen melden ter Secretarie dezer Stad, aiwaardagdyks fee Zondagen uittjezondert Voordemiddags van tien tot twaalf uu en zal ^(Trden gevaceerdtot afgiving van zoodanige petten van y,angaveals waarvan bv Art. 4 van gemelde Publicatie word melding gemaakt hn word mjts deezen een ieder tot voorkoming van fchade wel expres e V dat niemand zich hieraan zal kunnen onttrekken, dan de welke1 by Publicatie en byzonderby het 8fte Articul van eczelve zyn vryg Aldus gedaan en gearrefleerd in den R A A D der Stad A L K M A AR, öpden<25(lcn December 1805, en den aSften daaraanvolgen P bliceerd en Geaffigerd. - H. I. V 4 N D E Q R A A F F.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1