Een Stuk Weidland genaamt de Zuiderlle'ne Muekensjlagflrykgeld 1190 gï» Christofiel Levertverhoogt door W. nrons met 35 gl. Od Vrvüa en Saturdag den 3dcnen4üen January i8c6zal ïnueNieuwa Doelen binnen Alkmaar, het navolgende worden geveild en verkogt Fen Huis en Erve, aan deZuidzyde van het Lutticq OudorpzyndeNo3">+ in Wvk C Een Coepel met een EigeDgronds Moestuin op het Baanpuje even buiren de Boompoort. - Een Hu.s of War,noes.ers Wooningmet een Eigengronds Moestuingroot omtrend 50 Roeden. Item eenige L tvichs Gronden, agter gemelde Moestuin, even buiten deNieuwianuer- Cpn druk '/aadland arootomtrend Een Morgenagter de Lange E°°k. Een Capitaal Hegt Sterk Weldoortimmerd Dubbelt Huis en Erve, de Rvweti in de Voorhout. Een Huis en Erve, aan de Zuidzyde van aan de Kyweg 11a N in Wvk D. Een Aangenaam en zeer. Vei makelCk Eigen Gronds Buiten- Verbiyf, op de hoek van de Snareroans- Laan. Een Groote Warmoefiers-Tuin beltaande m eigen Gronden 5 Erfpachts Tuinen uitkomende in de Snaremans Laan Een t *tra We - ht Uante Boomkweekery gelegen aan de Steenenweg even buiten de Eenne- brpoór.; - to Erfpacht. Rechtgevest ,gtl op eer, Grond groot ,8 Roe- dcn Een Eigen Gronds Boomkweekery.genaamt Bnttanjtaan de Middelreiweg in den Houten. - Een Eigen Gronds boomkweekeryge- U <>en op de Alkmaarder Geest op Roppieskuil. Een Eigen Gronds Boom kweekerv genaamt Edenburggelegen aan de Noordzyde van de Beuken laan. Een Huis en Erve, zynde thans een Slageryin de Heereftraat. Een Huis en Erve op de AgterwelelinWyKD INo. m. ()o v i vca - en Saturdag den loden en uden January 1806wil in de Nieu we Doelen binnen Alkmaarhet navolgende worden geveild en verkogt. F.en Hegt Sterk 'vVeldoortimmert Huis en Erveaan t,eNoordzyde van do Lange (Iraat D l Perceel zal te bezien zyn mits hebber.de een briefje van een dn Mi keiaars Een Huis en Erve aan de Noordzyde van de Oude Gragt zvndeNo iiiinWykA. - Een Huis en Erveaan de Noordzyde van de 1 aston de hoek van de Schouteftraat Twee W oomnge onder een Dak op de Se Gmgt. - Een Wooning en Erveals voren - Een Hu,s en Enen, weidende in tweeën bewoont. Item een Kamer daaragter, No. wjen 391 in Wyk A - Een Huis en Erve, aan de Westzyde van de Sikkéflraat, zvnue No. 255 in Wyk D Een Hu sen Erveaan de Noord zyde van liet Dronkenoort, belend de Wed: Kikker ten Oosten, en jGAawtt" Bulten ten Westen. Een Huis en Erve, aan tie Zuidzyde van het Dron kenoort op de hoek van de Huigbrouwerfteeg.^ Een Pakhuis en Erve, aan de Westzyde van het Groot Nieuwland. Een Huis en Erve,aandeZuid- 1de van het Fnidfen op de hoek van de Nieuwflraat. - Twee Huizen on dereen Dak, aan de Zuidzyde van deSchapefteeg, zyndeNo 158en 159 in Wyk B. Een Huis en Erve, aan deOostzyde van de Kidderftraatop de hoek van de Vy verftraat. - Een Huis en Erve als voren Irmiddehmt de Hand te kocp. Een Huis en Erve, aan de Oostzy de van het Groot Nieuw land Een Huis en Erve. met een Stalling voor 5 Koeyen op het Zeglis. Een Huis en Ervemet een Wagenhuis of Loots, Bleekveld, Regebaken Pomp. Item een Huis of twee Kamers daar agter met een vryen fteeöals yoren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 3