By Refolutie van den Raad der §tad Alkmaar, van den nden December 1805, is tot Ophaaldlter van de Hooge drug in plaats van nu wylen Geesje de Vries, Huisvrouw van Hk van Driehuizen benoemdHendrica Zuurhui' zen, Huisvrouw van Jan de Goede. En zyn by Refolutie van'den 25flen derzelver Maanddoor den Raad va cant verklaard de Posten van Kaasdrager cn Klapwage, in plaats van wylen Jacob Veen. HUWLYKS-PROCLAMATIE, gedaan binnen A LKM AAR, op Zondag den ayflen December 1805. E E R S T E G E B O D. Teunis Knaap, Jongman, geboren in de lieverwyk en Maartje BorstJon ge Dochtergeboren te Heemvlieten beiden alhier woonachtig en de VriesJongman, geboren in de Schermeer, en Guurtje Drammer Jonge Dochtergeboren te Heilo en beiden alhier woonachtig. (Tweedeen Derde Gebodzie het Eerlte en 1 weede inons Voorige Ter Secretary e der Stad Alkmaar, zyn, van den 22(len tot den 2pflen December 1805, aangegeven de nagem: Overledenen. Luberlur, Zoontje van E Steenber gen, 19 dagen. Bendr'tca Eblinga13 jaar. Jacob Veen56 jaar. Adriana Maria van Meer ten gebo ren van Toalon62 jaar, Antje Kuyper22 jaar. Antje WythofHuisvrouw van Hk. Roskam56 jaar. Geertruy van Ereketens, Wed: van Jan van der Meuten 74 jaar. Op Donderdag den 9ien January 1806 en volgende dagenzal men op het "Ritfevoort, naby de Kennemerpoort dezer Stad, li o e l h u i s houden van een zeer Nette en Zindelyke Inboedel, beftrande in Kostbaar 'Fraaye gezette Juweelen Goud en ZilverLepels en VorkenLuyer Mans Goed, Gladboute Metlbilen, Spee/eiid tionlogiePorcelein, Koper, Tin Verlakt Goed, Wit Ertgtlsch ditoSpiegels, SchilderyenKostbaare Bed den Dekens, etc: etc: Alles te zien des Dmgsdags namiddags den 7den January, van 2 tot 5 duren, en des Woensdags den geheelen Dag- Hakhout Veil.ng, op Dingsdag den 3iüen dezer, van 50 Parken aan de Zanderlloot over 't tioschhuisje ten 10 duren; en van 50 60 Parken aaö de Zandmeinderydes Voormiddags ten half 12 uiiren. Verkooping van 100 P a r k e n Zwaar Elfe, Esfen en Willi e Hak hout, op Donderdag den aden January 18..6, 's morgens tenpüuren, op de Plaats Cranebroek onder Heil\,o Men Prtefentcerd op Dingsdag den 7den Janu ry 1806, 's morgens om tien uiiren te Verkoopen: 60 h 70 Parken ndfen en Esfen Hakhout; leggende op de oude Zand Meindery. Ij. van F o k k e n n E R c in de AgterftraatverkooptStrop de Punch by de hele en halve Fles, 38 Stuivers de Fles, Bisfchop 10 12 Stui vers het Flesje, en veele foorten van Liqueren. Kalden e? de Man re Leyden\ Zullen tot den 2den January i8n6 by de Heer Langenherg in den Burg uitgepakt zynmet een Fraai Asfortt- tnent GryzcBruine en Zwarte Falatines. Te A lkmaar, by dc Erv en van A.Ste rck, inde Achterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 4