COUR A N T. alkmaarsche Ao. tSoA. No. I. Y an Maandag den 6 January. notificatie. De R A A D der Stad ALKMAAR maakt by deze aan de goede- Burgeryen Ingezetenen derzelve Stad bekend: 3/ r°^wn 9,^e'nlleJ i8o5 driü Deden van dezelvede Heeren Mr. HA N r ÊVrf FPn KL?S^ U Mr> L u K A S D Y Len Mr. J O. II Ai, G L R IIA K D de LOCHES, ingevolge hec 12 de Art. van hec Reglement van Burgerlyk Beftuur binnen deze Stad, en het Lot aan hun te Deurt gevallen, zouden hebben moeten afcreeden en niet weder verkoren zynde, hunne Rand - Plaatzen aan anderen overlaaten Dan dat het Departementaal Beftuur van Holland by desfelfs Befluft van den 7 November 11. heeft goedgevonden om de aftreedende Leden der respective Gemeente Be.tuuren nog voor den tyd van een Jaar in derzelver i Osten te continueeren als mede om die afcreedingen welke in de volgen- de Jaaren moeten gefchiedeneen Jaar uic te Bellen en te vcrfchuiven. a-. at u aad opheden ingevolge van en ter voldoening aan het 7 de en 8 (le Art. van het gemelde Reglement van Burgerlyk Beftuur met befloten Billec- en by meerder.iei d van Stemmen heef. benoemd cn verkooren lot Leden van de Kamer van IV E 777 OUDEREN De Heeren Mr. DIRK R O O L E E U W L' E P I E. WILL E M A D R 1 AA N BOON, Mr. MAAR T EN ADR1AAN D A E Y, en T, T J Mr' GYSBERT fontein VERSCHUIR. lot Leden van de Kamer van F IN A N Tl E. De Heeren COR N ELIS van OOST VEEN, es rj WILLEM BOLTEN. lot Leden van de Kamer van FABRICAGE De Heeren Dr. PETRUS de SONNA VI LLE JOHANNES van LEEUWEN, e» Mr.LUKAS DY L. Tot Leden van de Kamer tot de WEESZ A AKEN. De Heeren Mr. JOH AN GERHARD de LOCHES, N ANN ING van FOR EEST, Heer van Petten ea Nolmerbanen FinApi v A ¥r- W1LLEM JACOB KLOEK. fl„JnS,k'dat Yj" n January rot den laatBen Maart dezes Jaars by de Kamer van IV E TH OUDERENzal praafideeren J De Heer Mr. DIRK ROOLEEUW L' EPIE, en By de Kamer van FlNANTlE. D Heer CORNELIS van QQSTVE£Na

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1