Op Vrydag en Saturday den ioden en uden January 1806, zal In de Nfea- we Doelen binnen Alkmaarhet navolgende worden geveild en verkoet Een Hegt Sterk Weldoortimmert Huis en Erve, aan deNoordzydevf"« dc LangeftraatD t Perceel zal te bezien zynmits hebbende een briefde van een der MakelaarsEen Huis en Erve aan de Nooruzyde van de Oude Gragt zyndeNo. Hi in Wyk A. Een Huis en Erve, aan de Noordzyde van de Laat op de hoek van de Schouteftraat. Twee Wooninge onder een Dak- op de Linde Gragt Een Wooning en Erve als voren. Een Huis en Erven, werdence in tweeën bewoont. Itetneen Kamerdaaragter, zynde Mo. 39acn 391 in Wyk A. Een Huis en Erve, aan de Westzydc van de Sakkeftraat, zynde No. 255 in Wyk D Een Huis en Erve, aan de Noord zyde van hei Dronkenoortbelend de JVed: Kikker ten Oostenen Jchjnv.es BAten ten Westen. Een Huis en Erve, aan deZuidzyde van het Dron kenoort op de hoek van de Huigbrouwerfleeg. EenPakhuisen Erve,aaa de Westzyde van het Groot Nieuwland Een Huis t n Erveaan de Zuid- zyde van het Fnidfen op de hoek van de Nieuwftraat. Twee Huizen on der een Dak, aan de Zuidzyde van deSchapefteegzyndeNo iy8enr=;o luWykB. Een Huis en Erve, aan de Oostzyde van de Ridderflraat op de hoek van de Vyverftraat. - Een Huis en Erveals voren, Inmiddels uit de Hand te koop» Een Huis en Erve, aan de Oosrzyde van het Groot Nieuw- land# Een Huis en Erve, met een Stalling voor 5 Koeyen op het ZeglP» Een Huis en Erve, met een Wagenhuis of Loots, Bleekveld, Regebaken Pomp. Item een Huis of twee Kamers daar agter met een vryenfteeg, als voren. Op Vrydag en Saturdagden ï/dcn en iSden January 1806, zal indeNieuvve Doelen binnen Alkmaar, het navolgende worden geveild en verkogc. Een Huis en Erve, aan deNoordzyde van de Koningsweg, zyndeNo. 36a Een Huis en Erve, zynde de Herberg de Vier Staten aan het einde van den Hout buiten de Kennemerpoort. De Grond Eigendom van 17Tuinen, gelegen in het Prinfeen ConynePad op Ropjeskuilen doende'sjaarlyks aan Erfpacht/97 - 7 - 10. Een Huismans-Wooning met2 Cavelen of 30Morgen Weidland indebe- 1 l-.- ^c' ermcroverde Vyzelmolen na by den Huigendyk in de Polder F ÜU WLli KS-PROCLAMAT IE, gedaan binnen ALKMAaR, op Zondag den $den January 1806. EERSTEGEBOD. Lebrechd Fredrik MerckelWeduwnaar, geboren teThemair onder Saxen Gotha, cn.woonachtig alhier, en Maria Dirks van AsfenJonge Dochter, geboren en woonachtig te Hoorn. Baltus BrugmanJongman, geboren te Purmerend en Petronella Ilazel- horstWeduwe, geboren te Alkmaar, en beiden aldaar woonachtig TU'EEDE GEBOD. 0 Teunis Knaap, Jongman, geboren in de Beverwyk en Maartje BorstJon ge Pcchtergeboren te Heemvlieten beiden alhier woonachtig- Jan de Tries, Jongman, geboren in de Schermeer, en GuurtjeBrammer. Jonge Dochter^geboren te Heilo en beiden alhier woonachtig. (Derde Gebod, zie het Tweede, in No, 49. van 1805

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 3