C O U R A N T. Ao. iïou. No. 4. A L K M A A R S C H E Van Maandag den 27 January. ~N O T F I C A T 1 De R A A D der Stad ALKMAAR, in Ervaring gekomen zynde dac bv veele der Ingezeetenen dezer Stad eene zoodanige geëxrendeerde Interpretatie word gegeeven, aan de Affchiffing der vorige Ordonnantiën 9 op verfcheidene Middelen, dat daartoe de Dienst van een zeer groot aantal Stedelyke Officiantengeheel of gedeelcelyk, van zelve zoude Komen te Vervallen. En zoo veel in Haar is, willende voorzien, dat hierdoor niet een zeer groot getal Huisgezinnen van hun beltaan worden beroofd en tot geheele ruine der Armen Cowptoirentot de uirerde Behoefte gebragt. Heeft, naa daarop te hebben ingenomen Confidpranen cn het Advisvan den Schouten Welh stilerenmetinhaefi e der IVaarfchuwingop den 5 dezer Maand gedaan, goeegevonden te ftatueeren en vast te Hellengelyk De zelve doet by deeze Dat alle Stedelyke Officianten als Bier en Wynwerkers Meeters, Turf» tonstersof verdere gtqulificcerde Perfonen voortaan immers voor als noch en tot daar omtrend nader zal zyngedisponeerdop dezelfde VVyzedoor de Neeringdoendeen alle andere Lieden zullen moeten worden geëmployeerd als dezelve tot hiertoe 7yn geëmployeerd geworden. Alles op Poene van Intrek king der Acten van Admisjie, Patenten enz,, met opzigc tot Neeringdoende Lieden, en verbeurte, met opzigt tor alle andere Perfonender waren ten voordeele dezer Stads algemeene Armenwelke zonder zoodanige publiek aangedc\t\egcqualificjerdè Perfonen zullen worden gewerkt. Wordende de voornoemde Stads Officiantenop Poene van Surp njie of Privatie van eferzelver Officien, naar bevind van zaakenen voorts allede geene, welke dit eenigzinrs zoude mogen aangaan, ernstig aangemaand, om zorgvuldig op dit een en ander te letten en daar tegen te waken. En, op dac niemand hiervan onkundig zoude mogen blyven, zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerd daar zulks te doen gebruikelyk is. ,t Aldus gedaan en gcarrefteerd by den RAAD der Stad Alkmaar, op den ^January 1806, en den 21 daaraanvolgende gepubliceerd en geiiffigeerd. O as geparapkeerd) D. ROOLEEUW L'EPIE, Vu Ter Ordonnantie van den Raad voornt. (getekend) f], J, vut de G R A A F F Secretaris,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1